ආරේ ගුණ නෑරේ, මවගේ හිසේ සුදු පැහැයට කුසේදීම අනුවර්තනය වී මෙලොවට ආ පුංචි සිඟිත්තිය - Photos


wdf¾ .=K kEf¾" ujf.a ysfia iqÿ meyehg l=fia§u wkqj¾;kh ù fuf,djg wd mqxÑ isÕs;a;sh - Photos
weußldfõ ol=Kq lefrd,skd m%dka;fha ujlg mqxÑ ÿfjla bmÿKd' kuq;a weh wks;a <uhska jf.a fkfjhs'

wehf.a ysfia wmQrejg jevqKq iqÿmdg flfia ;snqKd' ta ysfia bÈßmiska' fï .ek ffjoHjre mqÿuhg m;ajqK;a wehf.a ujf.a ysiflia Èyd ne¨‍ju fmkqfKa wehf.a ysfia;a fï úÈhg iqÿmdáka flia ;sfhkjd lsh,d'

tal yß wmQre isÿùula' ujf.a cdk ÿjg;a weú;a lsh,hs ffjoHjre lshkafka' wfma ,xldfõ kï b;ska fïlg lshkafka wdf¾ .=K kEf¾ lsh,d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.