යශෝධා මනාළියක් වෙයි - Photos


hfYdaOd ukd<shla fjhs - Photos 
wfma rfÜ m%isoaO ks<shla úÈyg ljqre;a okak flfkla ;uhs hfYdaOd úu,O¾u lshkafka'

hfYdaOd ukd,shlajqKd lshk wdrxÑhla .ek wmsg wykak ,enqKd' yenehs hfYdaOd ukd,shla fj,d ;sfhkafka ienE Ôúf;akï fkfjhs'

weh ukd,shla úÈyg fmkS isg ;sfnkafka f*dfgda IQÜ tllg'

tu PdhdrEm my;ska'''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.