අමරදේවයන් වෙනුවෙන් ඉතිහාසයේ පළමු වරට නිදහස් චතුරස්‍රයේදී සිදු වූ දේ (PHOTOS)


wurfoajhka fjkqfjka b;sydifha m<uq jrg ksoyia p;=ri%fha§ isÿ jQ foa ^PHOTOS&
wNdjm%dma; wdpd¾h mKaä;a ví,sõ'ã' wurfoajhkaf.a foayh fï jk úg fld<U ksoyia p;=rY%fha ;ekam;a lr ;sfnkjd'

fnd/,af,a msysá fm!oa.,sl u,a Yd,djl isg tu foayh ksoyia p;=rY%h fj; /f.k wdfõ wo WoEik 10'00g muKhs'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o wjux.,H fmryerg tlajqKd'

lsishï ;eke;af;l=f.a foayh ksoyia p;=rY%fha ;ekam;a lsÍu tu ;eke;a;dg flfrk f.!rjhla f,i ie,flkjd'

flfia fj;;a l,dlrefjl=f.a foayh iïmQ¾K Èkhla tys ;ekam;a lr ;efnk m<uq wjia:dj fuh njhs m%lg úpdrl kqjka khkð;a mjikafka'

fï w;r fk;a t*a'tï' f¾äfhdaj ixúOdk lr ;snQ ishÆ ndysr m%j¾Ok jevigyka wdpd¾h mKaä;a ví,sõ'ã' wurfoajhkaf.a wNdjh fjkqfjka fYdalh m< lsÍula f,i ;djld,slj w;aysgqjd ;sfnkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.