යෝධ හයේවා ගහන දසුන් ශානකගේ හිත ගත් යුවතිය (Photos)


fhdaO yfhajd .yk oiqka Ydklf.a ys; .;a hqj;sh ^Photos&
oiqka pdkl lsõju ljqre;a okakjd' fudlo ,xldfõ l%slÜj, ;j;a olaI ;reK l%Svlfhla ksid'

fï lshkak hkafka oiqkaf.a fma%ujka;sh .ek' yenehs wms úia;r kï f.dvla okafka keye' ta jqKdg oiqkaf.a fmïj;sf.a PdhdrEm lsysmhla oiqkaf.a instagram tfla ;sì,d wmsg yïnqKd'

fï my; ;sfhkafka tu PdhdrEm

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.