728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, November 5, 2016

  සමුගන්න හෝරා කීපයක් තිබියදී ඒ මහානර්ඝ ගාන්ධර්වයාට අවසන් බුහුමන් දක්වන්න පැමිණි පිරිස - Photos

  iuq.kak fydard lSmhla ;sìh§ ta uydk¾> .dkaO¾jhdg wjika nqyquka olajkak meñ‚ msßi - Photos 
  wNdjm%dma; mKaä;a ví,sõ'ã' wurfoajhkaf.a foayh ms<sn| wjika lghq;= ;j;a iaj,am fõ,djlska fld<U ksoyia p;=rY%fha§ isÿ lsÍug kshñ;hs'

  Tyqg wjika f.!rj olajkak l<d lafIa;%fha fukau foaYmd,k lafIa;%fha fndfyda msßila fï jk úg ksoyia p;=ri%h fjk meñfKñka isákjd'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: සමුගන්න හෝරා කීපයක් තිබියදී ඒ මහානර්ඝ ගාන්ධර්වයාට අවසන් බුහුමන් දක්වන්න පැමිණි පිරිස - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top