මා මළ පසු සොහොන් කොතේ දුක් ගීයක් ලියනු මැනවි - ඔහු නැති ලොවේ තනිවුණු ඇය - Photos


ud u< miq fidfydka fldf;a ÿla .Shla ,shkq uekú - Tyq ke;s f,dfõ ;ksjqKq weh - Photos
ví,sõ'ã'wurfoajhkaf.a foayh ;ekam;a lr we;s ksoyia p;=rY%hg oyia .Kkska ck;dj fï jk úg meñfKñka isákjd'

wurfoajhkaf.a ìß| iy mjqf,a ys;j;=ka we;=¿j fYdaldl=, wjia:djg tlaj isák msßif.a fiahdrE fuf,i leurdfõ igykaj ;snqKd''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.