පතාගෙන ආවා සේ එකම රෝහලේ එකම දින තමන් එක්කම උපන් අමිලගේ අතගත් ලෝචනා ඉමාෂිගේ නැගණිය යුගදිවියට - Photos


m;df.k wdjd fia tlu frdayf,a tlu Èk ;uka tlalu Wmka wñ,f.a w;.;a f,dapkd budIsf.a ke.‚h hq.Èúhg - Photos
rx.k Ys,amsks f,dapkd budIsf.a ifydaoßhjQ wud,s fiõjkaÈf.a w;.;af;a wñ, uOqixL'

Tjqka fofokd Wm; ,nd we;af;a o tlu Èkhl tlu frday,l§hs'

fï Tjqkaf.a újdyfha PdhdrEm tl=;jhs'''''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.