මෙල්බන්වල ඉන්න ලංකාවේ හර්ෂි සිරුර වෙනස් කරගෙන රූමත් වීම ගැන ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වෙයි - (Photos)


fu,ankaj, bkak ,xldfõ y¾Is isrer fjkia lrf.k rEu;a ùu .ek f,daflu m%isoaO fjhs - ^Photos&
—uu ojig mSid folhs ,Sgrfha fldld flda,d tlla fndkjd˜' fufyu lshkafka y¾Is iqrùr'

y¾Is biair f.dvla ;rndre flfkla' yenehs udi 10la we;=<; lsf,da 49la olajd nr wvqlrf.k oeka weh iqkaor rEu;a hqj;shla njg m;afj,d'

y¾Isf.a jhi wjqreÿ 29hs' weh bkafka ,xldfõ kï fkfï ´iag%ේ,shdfõ fu,an¾kaj,''

fyÈhla f,i fu,an¾ka j, frday,l weh fiajh lrkjd'

weh oeka mÈxÑ fj,d bkafka fu,an¾kaj, jqKdg weh Y%S ,dxlslfhla''

;rndre ld,fha wehf.a nr lsf,da 107la''ðï tlg .syska ;ud weh isrer fjkia lrf.k ;sfhkafka'

wehf.a fï woyd.; fkdyels isref¾ yevh .ek m%isoaO fjn wvúhla jk dailymail fjí wvúfh;a od,d ;sfhkjd' b;ska oeka wehj f,daflu okak pß;hla fj,d'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.