ඉතිහාසයේ පළමුවරට ඊශ්‍රායලයට ඇතුළු වීමට උත්සහ කළ අයි එස් ත්‍රස්තයන්ට ඊශ්‍රායල හමුදාවෙන් අමතක නොවන පාඩමක් (PHOTOS)


b;sydifha m<uqjrg BY%dh,hg we;=¿ ùug W;aiy l< whs tia ;%ia;hkag BY%dh, yuqodfjka wu;l fkdjk mdvula ^PHOTOS&
BY%dh,a yuqodj úiska whs tia whs tia ;%ia;jd§ka y;rfofkl= urd oud ;sfnkjd'

ta miq.sh 27od f.da,ka yhsÜia m%foaYfha§ BY%dwe,a Ng lKavdhuglg t,a, l< fjä myr j,g m%;sm%ydr §fuka wk;=rejhs'

f.d,dka yhsÜia hkq BY%dh,fhka fjkaj ;sfnk jkuq;a Tjqka md,kh lr N+ñhls'fuu N+ñh BY%dh,hg yd isßhdjg udhsïj ;sfnkjd'whs tia whs ria l%shdldrlï /ilao isßhdfõ isÿfõ'

whs tia ;%ia;hska ueIska ;=jlal= j,ska yd fudgd¾wú j,ska m%ydr t,a, l<;a lsisÿ BY%dh,a Ngfhl=g ydkshla isÿj keye''

fufia myrÿka msßia Iqydvd w,a hduqla keu;s lKavduhg wh;a ;%ia;hka msßils'fudjqka whs tia ;%ia; lKavdhug iïnkaO njhs iel flfrfkafka'

flfia fj;;a whs tia ;%ia;hka BY%dh,h uQ,sl lrf.k m%ydrhla t,a, lrñka BY%dh,hg we;=¨‍ ùug W;aiy  l, m%:u wjia:dj fuh njhs i|yka jkafka'

l,dmfha m%n,u wú n,h we;af;a BY%dwe,hghs'

BY%dh,a yuqodfõ 20 000 muK Ng msßila fuu f.d,aka yhsáia ys isákjd'

fï ms<sn| woyia olajd ;snQ BY%dh, w.%ud;Hjrhd mjid ;snqfKa whs tia ;%ia;jd§kag BY%dh,g we;=¿ ùug lsisÿ bvla fkd;nk njhs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.