"බැංකු පොතේ සල්ලි අම්මට දෙන්න" කියලා ජීවිතෙන් සමුගත්ත තරුණිය (Photos)


˜‍nexl= fmdf;a i,a,s wïug fokak˜‍ lsh,d Ôúf;ka iuq.;a; ;re‚h ^Photos&
Ôúf;aÈ ñksiqkag uqyqK fokak isoaOfjk úúO m%Yak ksid iuyrla wh ldgj;a ySfklskaj;a ys;d.kak neß foaj,a lr.kakjd'

tfy;a ;ukaf.a Ôú;h w;yer,d od, hk tl fkfï yß W;a;rh lshk tlhs ñksiqka úÈyg wmsg;a iudchg lshkak ;sfhkafka…

fï úÈyg ;ukaf.a Ôúf;a .eg¿jlg uqyqK fokak neßjqK ;re‚hla ;ukaf.a Ôúf;ka myq.sh 24 jeksod iuq.;a;d
Wmqgd .ekSu (  www.gossipking.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.