අලි පැටියා කියා චාටර් වෙච්ච තරුණිය සියල්ල වෙනස් කරගෙන සුන්දර යුවතියක් වූ හැටි - (Photos)


w,s meáhd lshd pdg¾ fjÉp ;re‚h ish,a, fjkia lrf.k iqkaor hqj;shla jQ yeá - ^Photos&
Maddy Ghorob wjqreÿ 29l ;re‚hla' weh oekg yßhgu wjqreoaolg l<ska wjqreÿ 28lau f.jqfõ ;rndre ðú;hla' ta lshkafka yßhg weúo.kakj;a neß ;rug weh uy;a fj,d b|,d ;sfhkjd'

mdif,a <uhs wehg w,s meáhd lsh,d kul=;a od,d' fï ksid f.dvla ,Êcdjg m;ajqKq weh flÜgq fjkak úúO foaj,a lr,d ;sfhkjd'

weh úÈk fï ÿl .ek f;areï .;a wehf.a ;d;a;d ;SrKh l<d wehg ie;alï lrkak'

fï wkqj ie;alula uÕska wehf.a isrerg is;a woyd.; fkdyels fjkila lsÍug ffjoHjrekag yelsfj,d ;sfhkjd'

n,kak fï biair wehLoading...

No comments:

Powered by Blogger.