මතකයන් රැසක් හදවතේ රන්දා අද අවසන් ගමන් යන විමල් - Photos


u;lhka /ila yojf;a rkaod wo wjika .uka hk úu,a - Photos
wNdjm%dma; rx.k Ys,amS úu,a l=udr o fldia;d uy;df.a wjika lghq;= wo fnd/,a, fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿ flfrkjd'

Tyqf.a foayh mqoa.,sl u,aYd,djl ;ekam;a lr we;s w;r foayhg ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;do Bfha rd;%S wjika f.!rj olajd ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.