වෙනත් පෙමක් සෙවූ "සුදු" දෙලොවක් අතර තනිව නූපන් දරුවෙක් සමඟ සාහසික පෙම්වතා අතින් ඝාතනය වෙයි - Photos


f.or fkdtk ieñhd fjkqjg fjk;a fmula fijQ  ˜‍iqÿ˜‍ fof,djla w;r ;ksj kQmka orefjla iuÕ idyisl fmïj;d w;ska >d;kh fjhs - Photos
f,dalhgu iqmsß i|la mdhkakg tlaÈkla muKla b;sßj ;sfnoa§ ú,a.uqfõ uy fmd,j rla;j¾Kfhka keyejq l;djl iq,uq, fy<slr .ekSug yelsjqKd'

ud;f,a Èia;%slalfha ú,a.uqj m%dfoaYh f,alï fldÜGdifha n;a.ïm, m%foaYfha rEu;a úis foyeúßÈ .eì‚ ;re‚hl b;d wudkqIsl wkaoñka >d;kh l< mqj; m%foaYfha rdj m%;srdj ÿkafka óg Èk lsysmhlg fmrh'

fmdf,dkakrej m%foaYfha hqO yuqodfõ fiajh lrk ,o finf<l= yd újdyjk ;reK ldka;dj ish fma%ukSh Èúh wrUkafka ú,a.uqj m%foaYfhauh'

hym;a mjq,a Ôú;hla f.jñka lghq;= l< fï fmï hqj< fjkajkafka yuqodfõu mqyqKqjlg udi 09 l ld,hla mqrd fjkaùu;a iu.h'

f.or fkdfhk ieñhd .ek fkdfidhd fouõmshkaf.a o leue;a; yd wkqoekqu u; fojeks újdyhla lr .kakg ierfikafka fï jljdkqfõh'

ú,a.uqj - y÷ka.uqj fjfyr., w,sjx.=j m%foaYfha mÈxÑlrefjl= jk úis y;r yeúßÈ Tyq jir 03 muK isg isú,a wdrlaIl fiajfha fhfok fuu ;reKhd cx.u ÿrl;kh u.ska weh yd fma%u iïnkaOhla we;slr .kshs'

hqo yuqod fin<d iu. újdy ú isá ;re‚h isú,a wdrlaIl fin<d iu. wkshï fma%u iïnkaOhla we;slr .;a; o isú,a wdrlaIl fin<d weh újdyl ldka;djl nj fkdokshs'

wdorhg ˜‍iqÿ˜‍f,i yeÈkajq ish .eí.;a ìß| lmd fldgd >d;kh lrkakg ;rï idyisl jQ fuu ;reKhd ;=< yg.;a ffjrh l=ulao hkak úuiSu jeo.;afjhs'

wm jd¾;dlre i|yka l< mßÈ isú,a wdrlaIl fin,d fndfyda ksy~ pß;hls' fuf;la ld,hla Ôj;ajQ Tyqg fmd,sisfha lsisÿ fpdaokdjla fkdue;s ;rug fyd| pß;hlah'

Tyqf.a mshdo úis wjqreoaola isú,a wdrlaIl fiajfha ksr;j isá wfhla nj;a fin<df.a uj úfoia .; ù isá ldla;djla i|yka'

ld,h f.ù hoaÈ kj úydjm;a hqj<g odj ish ì|f.a l=i;=, fudarK ore.en foi wdidfjka n,d isá fï hqj< Ôú;fha wfkalúo n,dfmdfrd;a;= fmdÈnekafoa byg;a Wäks'

flfia kuq;a ish ìß| ;j;a újdyhla isÿlrf.k isá nj fkdo;a isú,a wdrlaIl fin<d újdyfhka udi 03 la .;fjoaÈ ish,a, jgyd.kshs'

fï w;r ish yuqod mqyqKqj wjikaj kej;;a ìß|f.a .ug wd yuqod fin<d oek.kafka ish ìß| fjk;a újdyhla lrf.k we;s njhs'

miqj isÿjk nyskania ùï ueo wdrjq,la yg .kakg jeä fj,djla .;jqfKa keye'

flfia kuq;a fojeks újdyfha ieñhd fï nj oek.ekSfuka oeä fkdikaiqka;djhlg m;ajqKd'

fï w;r miq.sh oy;=kajk Èkish ìß|f.ka ÿrl;k weu;=la Tyqg ,enqKd' tu ÿrl:k weu;=fuka lshjqfKa ˜‍ug lror lrkjd blaukg f.or tkak˜‍ hkqfjkah'

fl%daOh;a ffjrh;a w;f¾ h;=re meÈh fj.fhka mojd bÈßhg toaÈ Tyqg uqK.efikafka m<uq ieñhd jQ yuqod fin<dhs'

˜‍WUg .E‚ kv;a;= lrkak nE talhs ug leu;s jqfKa ˜‍ weú¨‍Kq fldam .skak w;f¾ ish nE.fha ;snQ ukakd msyshlska yuqod fin<df.a msg ueog fldgkjd;a iu. wdhdifhka tu ia:dkfhka m,dhEug yuqod fin<d iu;ajqKd'

tys§ ;=jd, ,enQ Tyq wi,ajdiSka Tyq frdy,a.;l<d'

fï ms<sn|j ú,a.uqj fmd,sis ia:dkdêm;sjrhd fuf,i m%ldY l<d'

˜‍ yuqod fin<dg myr §fuka wk;=rej ielldr isú,a wdrlaIl fin,d ish ìß|fidhd f.dia ;sfnkjd' ìß|f.a ujg fuysÈ Tyq fpdaokd lr we;af;a fmr újdyl ìß|la ;udg újdylr § we;s nj;a ;ud rjgd we;s njhs'

È.ska È.gu we§.sh jpk yqjudrefõ wjidkh jQfha ish ukakd msysfhka kekaoïudg myr§uhs'

ta iu.u ìß| miqmi t,jd .sh Tyq ìß|f.a oE;a fjkajk fia lmd ouñka ore .eng o msysfhka fldgd we;s nj fmd,sia mßlaIK j, È wkdjrK jqKd'

wod< isú,a wdrlaIl fin<d ishÈú kid .ekSug W;aidy lrk nj wdrxÑjQ fmd,sish úiska Tyqj w;awvx.=jg .ekSfuka miqj rlaIs; nkaOkd.dr .; flreKd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.