ලොකු ලොකු පාටි නැතුව ශලිනි තාරකා උපන්දිනේ සැමරුව හැටි - Photos


f,dl= f,dl= mdá ke;=j Y,sks ;drld WmkaÈfka ieurej yeá - Photos
fhdjqka mrmqf¾ ckm%sh ks<shla jqKq Y,sks ;drld myq.sh ojil wehf.a WmkaÈkh iurejd' f,dl= f,dl= mdá odkjg jvd weh lf,a jeäysá ksjdfilg lEu fõ,la fok tl'

ta ksjdfiÈu mqxÑ flala f.ähl=;a lm,d lafIa;%fha weh;a tlal bkak k¿ ks<shkag;a wdrdOkd lr,d Y,sks WmkaÈfka ieurefõ fï úÈhg''''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.