නරුම පියෙක් සිදුකළ අහස පොළොව නුහුලනා අපරාධය - Photos


kreu msfhla isÿl< wyi fmdf<dj kqyq,kd wmrdOh - Photos
msfhl= úiska  Èh‚hka fofokd iy ìß| >d;kh lsÍfï mqj;la ;%sl=Kdu,h" lkakshd" ;srel=[a[uf,a m%foaYfhka jd¾;dfjkjd'

fufia >d;khg ,laj ;sfnkafka .h;%S" ikaOHdks" iy úYaj,sx.ï úoHd hk whhs'

>d;khg ,lajQjkaf.a wjqreÿ 10" 08 iy ;siawg hk jhiaj, miqjk ldka;djkah'

wod< Èh‚hka fofokd ksjfia§u ñhf.dia ;snqKq w;r uj ;%sl=Kdu,h uy frday,g we;=,;a lsÍfuka miq ñh.sh njhs wm jd¾;dlre i|yka lf<a'

iellre úiska lvqjlska Èh‚hka fofokdg iy ìß|g myr § we;s w;r m%foaYjdiska meñK Tjqka fírd .ekSug W;aidy l<o m%foaYjdiSkago lvqfjka myr§ug W;aidy lr ;sfnkjd'

flfia fj;;a wod< iellre Wmamqfõ,s fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

Wmqgd .ekSu (  www.gossip.hirufm.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.