නෑ නෑ කිය කිය හංඟන් හිටපු පෙම්වතිය ගැන දුෂ්ය්‍යන්ත් අන්තිමේදී හෙළිකරයි - Photos


kE kE lsh lsh yxÕka ysgmq fmïj;sh .ek ÿIahHka;a wka;sfï§ fy<slrhs - Photos 
ÿIahHka;a ùrukag myq.sh ldf,a fmïj;shla ysáh;a weh .ek lshkak Tyq leu;s jqfKa kE" ta;a weh fjkqfjka yefudagu fmkak WmkaÈfkag ;E.s tfyu fokak;a Tyq lghq;= l<d'

iuyr udOH wdh;k fmïj;sh .ek weyqju tajd .ek miafia t<shg oduq lsh,d ÿIahHka;a lSjd lsh,d wmsg wdrxÑ jqKd' ta;a fï fjoaÈ i;swka; mqj;am;lg Tyq fmïj;sh .ek lsh,d ;sfhkjd'

yefudau ys;=jd jf.a ta iafg*ks' weh ksrEmK Ys,ams‚hla úÈhg ;uhs lghq;= lrkafka' lafIa;%fha boaÈuhs fï fokakd yïnfj,d l;dny lr,d wÿrf.k ;sfhkafka'

ta;a yenehs fokakd tl jy,la hgg hkak kï ;j wjqreÿ 5la ú;r hhs lsh,d ÿIahHka;a lsh,d ;sfhkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.