රුහුණු සරසවි සිසුන් පොල්කුඩුවලින් ඩිසල් හදයි (PHOTOS)


reyqKq iriú isiqka fmd,al=vqj,ska äi,a yohs ^PHOTOS&
bj;,k fmd,al=vq iy we,a.S fhdod .ksñka ãi,a ksmoùfï yelshdj mj;sk nj reyqKq úYajúoHd,fha lDIs bxðfkare wxYfha m¾fhaIK lKavdhula úiska fidhd f.k ;sfnkjd'

oekg Ndú;d jk üi,aj,g iudklula olajk fuu üi,aj, Yla;sfhys lsisÿ wvqjla fkdue;s njhs tu mÍlaIK lKavdhu ioyka lf<a'

jir 8 la ;siafia isÿl< m¾fhaIKhl m%;sM,hla f,i ksmojQ tu bkaOk fhdod f.k jdyk mjd Odjkh lsÍfï yelshdj mj;sk nj tu lKavdhfï fcHIaG lÓldpd¾h Ñka;d rEmisxy ioyka l<d'

äi,a fhdod .kakd iEu fohlg fuh fhdod .ekSfï  yelshdj mj;skjd' 

PdhdrEm - wreK le¿ï  

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.