සමාජ ජාල අතරේ කතාබහට ලක්වන ‘අගමැති හමුවේ හිරුණිකා’ ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙන හැටි (PHOTOS)


iudc cd, w;f¾ l;dnyg ,lajk ‘w.ue;s yuqfõ ysre‚ld’ ,eÊcdfjka weUfrk yeá ^PHOTOS&
wh jeh bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej Bfha miajrefõ md¾,sfïka;=fõ§ iqmqreÿ f,i f;ameka ix.%yh meje;ajqKd'

tys§ w.ue;sjrhd ysre‚ld fma%upkaø uka;%Sjßh iu.ska iqyoiS,Sj l< l;dnyla ms<sn|j fï jkúg iudc cd, fjí wvúj, l;dnyg ,laj ;sfnkjd'

ta tu wjia:dfõ§ bIdr fldäldr ,nd.;a PdhdrEm fm<la m%isoaOúu;a iu.hs'

tys§ uka;%Sjßhg w.ue;sjrhd lsõfõ l=ula o hkak we;euqka f*ianqla Tiafia úuid ;sfnkjd'

l;dnyg ,lajk tu PdhdrEm fm, my;ska oelafjkjd'
Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.