බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායම ලොවට ඉතුරුකර ගිය මතක සටහන් තුන (PHOTOS)


n%iS, mdmkaÿ lKavdhu f,djg b;=relr .sh u;l igyka ;=k ^PHOTOS&
.=jka wk;=rlska wjdikdjka; f,i ñh.sh n%iS,fha pemfldhskaid mdmkiaÿ lKavdhfï l%Svlhska wjika u;l igyka ;=kla l%S vd f,da,Skag b;=relr f.dia ;sfnkjd' ta Tjqka ;r.hl§ wjikajrg .;a PdhdrEmh" hdkhg ke.Sug fmr .=jka hdkh wi< isg .;a PdhdrEmh iy .=jfka§ .;a PdhdrEmhhs'
;r.hl§ wjikajrg .;a PdhdrEmhhdkhg ke.Sug fmr .=jka hdkh wi< isg .;a PdhdrEmh


.=jfka§ .;a PdhdrEmh

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.