රටක් කඳුලින් තෙත්කර ඒ මහා කළාකරුවා ලක් මෑණියන්ගෙන් සමුගත් හැටි - Photos & Videos


rgla l÷,ska f;;alr ta uyd l<dlrejd ,la uE‚hkaf.ka iuq.;a yeá - Photos & Videos
wdpd¾h mKaä;a WD wurfoajhkaf.a wju.,H iNdj l÷,ska f;;a lrñka ta uyd l<dlrejd fld<U ksoyia p;=ri%fha§  oyila fida iiqï ueÈka fuf,dúka iuq.;a;d'

fï tu wjia:dfõ PdhdrEm tl;=jhs''''' l<dlrejdfKks Tng ksjka iqj''ææ
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.