පියාගේ දෑතින් දේහයට වැටුණු මල් පොහොට්ටු මැදින් කරූ ජයසූරියගේ දියණිය අවසන් ගමන් ගිය හැටි - Photos & Video


mshdf.a oE;ska foayhg jegqKq u,a fmdfydÜgq ueÈka lrE chiQßhf.a Èh‚h wjika .uka .sh yeá - Photos & Video
ms<sldjlska ñh.sh l:dkhdl lrE chiQßhf.a Èh‚h jQ bkaÈrd chiQßhf.a wjika lghq;= Bfha ^11& tx.,ka;fha§ isÿjqKd'

wehf.a foayhg wjika f.!rj olajkakg lrE chiQßh uy;d whjeh wjikaj tx.,ka;h n,d msg;aj .sh w;r wehf.a wjika lghq;= isÿjQfha fï wdldrfhka'''''
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.