ගෙදරින් ගෙනා බත්පත කා 'ජනපති' අයවැයට ගිය අන්දම (PHOTO)


f.oßka f.kd n;am; ld zckm;sz whjehg .sh wkaou ^PHOTO&
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fï jk úg whjeh i|yd tlafjñka /£ isákafka md¾,sfïka;=j ;=<hs'

md¾,sfïka;= meñŒug fmr ckdêm;s ld¾hd,fha§ ksjiska f.kd oyj,a wdydrh ,nd.;a ckm;sjrhd md¾,sfïka;=jg msg;aj we;af;a bka wk;=rejhs'

tu wjia:dfõ Pdhdremhla my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.