ඌවේ මහ ඇමති මාර්ග නීති පිළිපදින හැටි මෙන්න..!! (PHOTO)


W!fõ uy weu;s ud¾. kS;s ms<smÈk yeá fukak''ææ ^PHOTO&
uydud¾. j, isÿjk ud¾. wk;=re ojiska oji by, hk hq.hl m<d;l m%Odk mqrjeisfhla uy oj,a ud¾. kS;s lv lrkafka kï th fl;rï jerÈo''@

nÿ,a, k.rfha frday, wi, we;s wk;=re odhl jx.=j wi,§ wo ^25& oyj,a uyd yçka fydaka kdolrf.k meñK bÈßfhka tk jx.=jo fkd;lñka Tyqf.a mßjdr r: iu. Odjkfha fhÿk wkaou Tng my; mska;=r j,ska oelsh yel'

rfÜ idudkH ck;dj mSvdjg m;a lrñka ud¾. wk;=re wju lsÍug hehs lshd wêl f,i nÿ .ik fujka jljdkqjl W!fõ uy weu;sg tfrysj fmd,sish .kakdW l%shd ud¾.h foi wfma rgu n,d isákafkuq''æ 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.