අමෙරිකානු මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල සජීවීව Live


wfußldkq ue;sjrKfha m%;sM, iÔùj Live 
wfußldkq ckdêm;sjrhd we;=¿ foaYmd,k ksfhdað;hska f;dard.ekSu i|yd jq ue;sjrKfha m%;sM, fï jkúg ksl=;a fjñka mj;skjd' tu m%;sM, fu;kska iÔùj krUkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.