එපා එපා මම මරාගෙන මැරෙන්නේ නැහැ - IS ත්‍ර‍ස්තවාදීන්ටත් මරණබිය දැනෙන්නේ මෙහෙමයි


tmd tmd uu urdf.k uefrkafka keye - IS ;%‍ia;jd§kag;a urKìh oefkkafka fufyuhs
whs tia whs tia ;%‍ia;jd§ka l=¨‍f.ä myßka lvd ì| oeuqKq brdlfha ksïreâ ft;sydisl k.rh h<s w;am;a lr.ekSug trg rcfha yuqod iu;a úh'

fuu fufyhqu w;r;=r§ whs tia ;%‍ia;jdÈfhl= trg yuqod fj; hg;a jk ùäfhdajla úfoia udOH jd¾;d lr ;sfí'

fuys§ whs tia ;%‍ia;jd§ka ieÕù isák njg iellrk f.dvke.s,a,la trg yuqod úiska jglrk w;r ‘‘t<shg jfrx wms WUj urkafka kE‘‘ hkqfjka mjikjd'

wk;=rej yuqodj fj; hg;a ù we;s ;%‍ia;jd§kaf.a kï lsysmhla lshQ úg f.dvke.s,af,a ieÕj isá ;%‍a;jdÈfhl= t<shg meñfKkjd'

‘‘t,shg jfrx Wfò hd¨‍fjda bkafka wms tlal Wka hg;a jqKd‘‘

wk;=rej fuu ;%‍ia;jdÈhd ieÕj isá ;ekska t<shg meñfKk w;r ‘‘nh fjkak tmd uu urdf.k uefrkakfka keye‘‘ hehs yuqodj fj; mjikjd'

‘;j miafofkl= isákjd''Tjqkag ;ju;a hg;a fjkak ´k kE‘‘

flfia fj;;a óg jir follg fmr ksïreâ ft;sydisl k.rh fm!rd‚l f.dvke.s,s yd iaudrl /ila whs tia ;%‍ia;jd§ka úkdY l<d'

fuu fm!rd‚l úydr yd iaudrl ;u ,íêfhka msg wkaO úYajdihka f,i ie,flk w;r" tajd úkdY lsÍug Tjqka ne£ isák njo lshefjhs'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.