ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක් කළ සිසුවාට ජනපතිගේ අලුත්ම iphone එක දෙන්න හේතුව ? - (Video)


ckm;sf.a fjí wvúh yela l< isiqjdg ckm;sf.a w¨‍;au iphone tl fokak fya;=j @ - ^Video&
ks, fjí wvú yela l< mdie,a isiqjdg ckdêm;sjrhd jákd ÿrl:khla ;Hd.hla f,i ,nd§ ;sfnkjd'

tu ;Hd.h ,nd foñka ckdêm;sjrhd b,a,d we;af;a ;Hd.h fhdod .ksñka ;u fjí wvúh yela fkdlrk f,ihs'

ta ms<sn|j my;ska jeäÿr f;dr;=re oek .; yelshs'


ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ නිල වෙබ් අඩවියට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී එහි දත්ත වෙනස්‌ කිරීමේ සිදුවීමට අදාළ පාසල් සිසුවා සම්බන්ධයෙන් අද පැවති උත්සවයකදී ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙසේ සඳහන් කර සිටියා.
Posted by Maithripala Sirisena on Friday, November 18, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.