සිම්බාබ්වෙදි වැඩ දාලා ගෙදර ආපු රංගනට ICC යෙන් ජීවිත කාලෙදි ලැබුණ හොඳම තෑග්ග ලැබෙයි


isïndífjÈ jev od,d f.or wdmq rx.kg ICC fhka Ôú; ldf,È ,enqK fyd|u ;E.a. ,efnhs
kj;u fgiaÜ mkaÿ hjkakka fYaks .; lsÍïys fojk ia:dkh olajd bÈßhg meñ‚ug Y%S,xldfõ rx.k fyar;a iu;aj ;sfnkjd'

Tyq óg fmr 2012 jif¾ yd 2014 jif¾ fgiaÜ mkaÿ hjkakka fYaks .; lsÍïys fojk ia:dkh ,nd ;sfnk kuq;a m%‍ido ,l=Kq f,i Tyq fujr ,l=Kq 867la ,ndf.k ;sfnkjd'

ta Tyq ,nd.;a by<u m%‍ido ,l=Kq ixLhdjhs'

miq.shod isïndífõ lKavdhu yd mej;s fgiaÜ ;rÕdj,sfha§ Tyq oelajQ oialï fYaks .; lsÍïys fufia by<g meñkSug fya;=ù ;sfnkjd'Tyq tu ;rÕdj,sfha§ ;rÕ foll§ lvq¨‍ 19la ,nd.;a w;r ñka fmr mej;s Tiag%ේ,shd ;rÕdj,sfha§ ;rÕ 3l§ lvq¨‍ 28la ojd.;a;d'

fuu fYa‚ .;lsÍïys m<uq ia:dkh ysñj we;af;a bkaÈhdfõ rúpkaø‍ka wYaúka yghs'Tyqg m%‍ido ,l=Kq 881 ysñj ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.