ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය HACK කළ සිසුවා වසර 3ක් පරිවාස භාරයට


ckm;sf.a fjí wvúh HACK l< isiqjd jir 3la mßjdi Ndrhg
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a ks, fjí wvúhg wkjirfhka we;=Æ ùu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák 17 yeúßÈ mdi,a isiqjd jir 3l ld,hla mßjdi ks,OdÍkaf.a wëlaIKhg m;a lsÍug wo ;SrKh flreKd'

ta" fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáhf.a ksfhda.hlg wkqjhs'

wod< isiqjd fouõmshka Ndrfha isáh§u mßjdi ks,OdÍkaf.a wëlaIKhg m;alsÍughs ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lf<a'

mßjdi ks,OdÍka Bg wod< fhdackdj wêlrKh yuqjg bÈßm;a l<d' Bg isiqjdf.a fouõmshka lsisÿ úfrdaO;djla fkdoelajQ ksid ufyaia;%d;ajrhd Bg wjir ,ndÿkakd'

isoaêh iïnkaOfhka wêlrKh yuqfõ lreKq oelajQ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j lshd isáfha fï ms<sn| ;jÿrg;a úu¾Yk l%shd;aul njhs'

ckdêm;sjrhdf.a ks, fjí wvúhg we;=¿ ùug fuu isiqjdg ud,Èjhska cd;slfhl=f.a iydh ,eî we;s nj úu¾Ykj,§ wkdjrK jQ njo wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j wêlrKh yuqfõ lshd isáhd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.