ලෝක ප්‍රසිද්ධ CNN ප්‍රවෘත්ති අස්සෙ නිල් චිත්‍රපටයක් පෙන්නලා


f,dal m%isoaO CNN m%jD;a;s wiafi ks,a Ñ;%mghla fmkak,d
f,dj m%isoaO mqj;a fiajhla jk CNN wdh;kh ñks;a;= 30la wiNH o¾Yk úldYh l< mqj;la ms<sn|j Daily News fjí wvúh jd¾;d lrkjd'

fuh  wfußldfõ fndiagka m%foaYfha fma%laIlhkag muKla olskak ,enqKq njhs tufjí wvúh lshkafka'

fï .ek CNN mqj;a fiajh lshkafka Tyqkaf.a wjirhlska f;drj ljqreka fyda úiska fuh isÿl< njhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.