සමිතාගේ දුවගේ Closeup එකට ගහපු අලුත්ම අලුත් හොට් සින්දුව මෙන්න උණු උණුවෙම


iñ;df.a ÿjf.a Closeup tlg .ymq w¨‍;au w¨‍;a fydÜ iskaÿj fukak WKq WKqfju The #FaceItFresh Song by Kavindya Adikari & Gayan Gunewardene
ජිවිතේ හොඳම මොහොතවල් එන්නේ ඔබ නොහිතන මොහොතකයි! #Closeup එක්ක සෙට්වෙලා #FaceItFresh
Posted by Closeup on Sunday, November 13, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.