මහනුවර වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට අයෙක් අල්ලයි - සිද්ධියත් CCTV පටිගත වෙලා මෙන්න එම දර්ශන (VIDEO)


uykqjr fjä ;eîfï isoaêhg wfhla w,a,hs - isoaêh;a má.; fj,d ^VIDEO&
uykqjr wxl=Uqr m‍%foaYfha § mqoa.,fhl= fjä ;nd >d;kh lsÍfï isoaêhg iïnkaO iellrefjl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ta" ln,a.ia;ekak m‍%foaYfha§hs' iellre i;=j ;sî T56 j¾.fha .sks wúhla iy WKav úiaila o fmd,sia Ndrhg .eKqkd'

;sia yeúßÈ fudyq fudfyduÙ w,s kue;s uyhshdj m‍%foaYfha mÈxÑlrefjla'

wxl=Uqr neì,f.d,a, uqia,sï foajia:dkh wi< ud¾.hl § wo ^20& WoEik fuu fjä ;eîu isÿ jqKd'

fudag¾ r:hlska meñ‚ msßila wod< ia:dkfha isá mqoa.,hska fofofkl=g fjä ;nd m,df.dia we;s njhs úu¾Ykj, § wkdjrKh jqfKa'

Tjqka m‍%;sldr i|yd uykqjr uyfrday,g we;=<;a flreKq w;r tys § tla wfhl= ñhf.dia ;snqKd' fuh fm!oa.,sl wdrjq,la u; isÿjQjla njghs iel flfrkafka'

>d;lhska meñ‚ nj lshk r;= meye;s fudag¾ r:hla mQcdmsáh m‍%foaYfha oudf.dia ;sìh § fidhd .eKqkd'

isoaêh iïnkaOfhka úu¾Yk isÿ lsÍu i|yd uOHu m<d;a fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhdf.a fufyhùu u; úu¾Yk lKavdhï 06 la m;alr ;sfnkjd'

fuu fjä ;eîu hehs mejfik ùäfhdajlao fï jk úg iudc cd, udOH w;r ixirKh fjñka mj;skjd'

^wod< ùäfhdaj my;ska oelafjhs'&


kandy shoot today
Posted by News Album on Saturday, November 19, 2016
Wmqgd .ekSu ( www.nethnews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.