සැප BMW එකක් අයෙකුට මරු කැඳවා කුරුස හන්දියේදී හැප්පී කුඩු පට්ටම් වුණු හැටි - CCTV


iem BMW tlla wfhl=g ure le|jd l=rei ykaÈfha§ yemamS l=vq mÜgï jqKq yeá - CCTV 
fudrgqj - .d¨‍mdf¾ l=rei ykaÈh m%foaYfha§ Bfha miajrefõ iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hla" wUqieñ hqj,la .uka .;a h;=remeÈhl iy ;%sfrdao r:hl .eàfuka h;=remeÈfha .uka .;a 62 yeúßÈ mqoa.,fhla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

nrm;< ;=jd, ,enQ ldka;dj fï jkúg cd;sl frdayf,a m%;sldr ,nk w;r" tu wk;=r wi, fjf<| ie,l iúlr ;snQ wdrlaIl leurdjl igykaj ;snqfKa fuf,ihs'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.