සුලෝචනාගෙන් සිදුවණු අතපසුවීමට ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලූ බැංකු කළමනාකරුට හෝටල් කාමරයේදී වැඩ වරදී


iqf,dapkdf.ka isÿjKq w;miqùug ,sx.sl w,a,ia b,aÆ nexl= l<ukdlreg fydag,a ldurfha§ jev jr§ 
uu oek.;a;d i¾ tkafka wuq;= fmdglg lsh,d'''
myqjod uu lsõjd i¾g uu tkak leu;shs lsh,d'''
jhfia yeáhg fkfjhs yeisrefKa''

lrorhlg m;ajqKdu thska .,jd.kak tfyu;a ke;akï Woõ lrkak bÈßm;afjk whg jvd thska whq;= m%fhdack .kak n,df.k bkak wh jeähs'

ta úÈyg nexl=jl fiajh lrmq ;re‚hlg wef.a w;miqùulska ,laI foll uqo,la nexl=jlg meñ‚ jHdmdßlfhl=g ,ndfokjd'

weh w;ska isÿjqKq fï w;miqùu ksid riaidj;a ke;sfjkjd lsh,d wef.ka ,sx.sl w,a,ia b,aÆ nexl= l<ukdlreg isoaOjqKq mdvuhs fï'

wïud;a ;d;a;d;a fï Èh‚hg yeu úgu bf.kSfuka by<gu hdug Èßu;a l<d'

iqf,dapkd o fld;rï w.ysÕlï ;snqK o ta ish,a,g tfrysj hñka fyd¢ka bf.kqu ,enqjd h' 

wehg wjYHjQfha ffjoHjßhl ùug h' tfy;a wef.a n,dfmdfrd;a;= bgqjQfha ke;' 

úYaj úoHd,hg hdug iqÿiqlï fkdue;sùu ksid weh nexl= ks,OdÍka n|jd .kakd ;r. úNd.hlg ms<s;=re ,sõjd h' 

úYaj úoHd,hg hdug fkdyelsùu .ek ysf;a ÿlla ;snqK o weh nexl= úNd.fhka by<skau iu;a jQjd h' ta wkqj wehg nexl=jl m;aùula ,enqKd h' 

wehg wh;a rdcldßh jQfha ljqkagrhl uqo,a ndrj lghq;= lsÍu h' k.rfha msysá fuu nexl=j ks;ru ld¾hnyq, úh' fuu nexl=jg ks;r fofõf,a wdfõ .sfha jHdmdßlhka h'

iqf,dapkd yd weh fiajh lrk nexl=j ms<sn|j wms Tng uq,skau lreKq lSj;a fï l;dj wdrïN jkafka fu;eka isg h'

iqf,dapkd fiajh l< nexl=fõ l<ukdlre ueÈúfha miqjQfjls' Tyq fndfyda l%shdYS,S wfhla úh' ta ksidu Tyq ;u wruqK lrd blau‚ka <Õd jQfha h'

flfia fyda fõjd fudjqka rdcldßh l< nexl=jg fndfyda jHdmdßlfhda meñ‚hy' Èkm;du .kqfokq lrk who ta w;r úh'

k.rfha jHdmdßlhl= nexl=j fj; yÈis .kqfokqjlg wdfõ Th w;r h' Tyq ;u .sKqfuka remsh,a ,laIhl uqo,la ,nd .ekSu i|yd uqo,a ,nd.ekSfï fmdaruhla ljqkagrfha isá iqf,dapkd fj; È.= lf<a h'

WoEiku nexl=j fldfydu;a ld¾hnyq, h' ta ld¾h nyq,;ajhg yqreùug iqf,dapkdg ta;rïu f,fyis jQfha ke;'

jHdmdßlhd úiska remsh,a ,laIhl uqo,la b,a,d bÈßm;a l< ,shú,a,g iqf,dapkd remsh,a ,laI ;=kl uqo,la ksl=;a l<d h'

jHdmdßlhd uqo,a o /f.k hkakg .sfha h' nexl= lghq;= ksud ùfuka miqj ish¨‍ .kqfokq mÍlaId lsÍfï§ ,laI foll wvqjla ;sfnk nj nexl= l<ukdlreg wjfndaOúh'

tÈk remsh,a ,laI folla b,a,d ljqreka fyda yrm;la ksl=;a lr fkd;snQ w;r remsh,a ,laIhla ;u .sKqfuka ,nd .ekSug yrm;la fhduql< tlu ;eke;a;d l,ska lS jHdmdßlhd mu‚' 

nexl= l<ukdlre fï nj Tyqf.ka úuiQ úg jHdmdßlhd lshd isáfha ;uka remsh,a ,laIhl uqo,la muKla ,nd.;a nj h' 

,laI foll uqo,la ldg fyda ksl=;a l< njg lsisÿ igykla o fkdù h'

iqf,dapkdg fof,dj r;aú‚' b;sx l=ula lrkak o@ nexl= l<ukdlre wehj Tyqf.a ldurhg lefËõfõ h' ;ud w;ska jrola ù we;s nj o;a iqf,dapkd bls ì| ye~qjd h'

oeka lrkak fohla keye' Thd fï ,laI foll uqo, fiÜ,a lrkak ´k''' 

keka;ï riaidj od,d f.or hkak fõú' tfy;a remsh,a ,laI foll uqo,la tljr f.ùug ;rï j;alula iqf,dapkdg fkdù h'

weh fndfyda wd¾Ól wmyiq;dj,g uqyqK ÿka ;eke;a;shls' isÿjQ foh .ek is;d y~kjd yefrkakg wehg l< yels fjk;a lsisjla fkdjQjd h'

fuu wir‚h wudrefõ jegqK fõ,dfõ tu.ska jdishla .ekSug nexl= l<ukdlreg is;la my< jQfha Th w;rh' 

weyeg lkg fmfkk iqf,dapkd foi neÆ l<ukdlre wehg w¨‍;a fhdackdjla f.k wdfõ h'

ux fldfyduo tlmdr remsh,a ,laI folla f.jkafka''uu lsõj uf.a mäfhka ál ál lmd.kak lsh,d' 

ta;a''' uefkac¾ talg leu;s jqfKa keye''' i¾ ug lsõjd fm!oa.,slj weú;a thdj yïnfjkak lsh,d' 

uu oek .;a;d i¾ tkafk wuq;= fmdglg lsh,d' ug ta l;dj weyqju Wyq,.kak neßj .shd' 

wms ÿmam;a ;uhs' ta;a tajf.a fohla lrkak mq¿jkao@ uf.a wïug ;d;a;g fudkjd ysf;hso ux .ek'''˜

—ux weyqjd i¾ ux wïu;a tlal tkako lsh,d@˜
ta .uk ug fyd|gu nekakd' Bg miafia ug lsõjd tlafld i¾ tlal fydag,a ldurhlg hkak tkak' ke;a;ï ,laI fol ksid ysf¾ hkak iQodkï fjkak lsh,d' 

ux fyd|gu okakjd ux jxpdjla lf<a keye lsh,d' wr jHdmdßlhd jeämqr ,enqKq uqo, yx.f.k thd .;af;a ,laIhla ú;ruhs lsh,d lshmq ksihs uu wudrejl jegqfKa''

isÿjQ foa iqf,dapkd mjikafka ìhm;aj h' ux tod nexl=fõ b|,d f.or .sh;a ug lsisu iekis,a,la ;snqfKa keye' 

uf.a ysf;;a jev lf<au uf.ka fjÉp w;aje/oao .ekuhs' ta uÈjg i¾ udj ì,a,g .kak yokjd' fï l;dj wïugj;a ;d;a;gj;a lshkak neye' 

ug uf.a ys; yod.kak;a neye' úi÷ula ke;s m%Yak f.dvl meg,s,d ysgmq uu uf.a fyd|u fhfy<shg fï .ek lsõjd' 

thdf.a ;d;a;d kS;sh ms<sn| fyd|g okak flfkla' fhfy<sh ug lsõjd myqjodg thd,f.a f.or tkak lsh,d' tod ? t<sfjk;=re;a ug kskao;a fkdksoao;a w;r ysáfha' ux myqjod Wfoau fhfy<shf.a f.or .shd' hd¿jf.a ;d;a;g ux úia;rh lsõjd'

ux t;ek b|,d jev lf<a uf.a hd¿jf.a ;d;a;d lshk úÈhg'˜ ux Bg myqjod lkaf;dare .sys,a,d i¾g lsõjd riaidj fír.kak ´k ksid ux tkak leu;shs lsh,d' 

ta fj,dfõ i¾ uf. Èyd ne¨‍fõ fndfydu lEor úÈyg' i¾ ug fj,dj;a ;ek;a lsõjd' uu yßhgu ta fj,djg ta ;ekg .shd'

jfrka fl,af,a ux Wfò riaidj fír,d fokakï˜ tfyu lsh,d i¾ uf. bkjfÜ w;la odf.k fydag,a ldurhg udj tlalrf.k .shd' 

ug oekqfKa uyd ms<sl=,la' fï ukqiaihd ;ukaf.a jhfia yeáhgj;a fkfuhsfk yeisfrkafka lsh,d ug ys;=Kd' 

i¾ yßhg fld,af,la jf.a tl tl l;d lshkak;a uf.a tfyka fufyka w,a,kak;a mgka .;a;d' 

ta;a ta tlalu jf.a fodrg ;Ügqlrk y~ weyqKd' uf. weÕg f,a álla bkqfõ t;fldghs'

fodrg ;Ügq lrk y~ weys,d i¾g flaka;s .shd' —ljqo fodrg .ykafka lsh,d i¾ iefrka l;d l<d'''˜

—fmdâvla fodr wßkak' i¾f. ye÷kqïm;a wxlh b,a,df.k hkakhs wdfõ lsh,d t<sfha bkak .eyekq flfkla lshkjd weyqKd'˜

i¾ ta fj,dfõ uyd lrorhlska blau‚ka .e,fjkak ´k jf.hs fodr weßfha' ta;a bÈßfha ysgmq wh oelmq i¾ uf. Èyd;a ta wh Èyd;a lsysmjrla u ne¨‍jd'

fyd|hs n,d.uqflda''' i¾ ug t;ek§ lsõjd' fyd|hs n,uqflda''

—w,a,ia fomd¾;fïka;=fjka weú;a ysáh wh;a tfyu lsõjd'˜

—uf.a weÕg f,a álla bkqfõ Bg miafia'''˜ iqf,dapkd w;S;fha uqyqK ÿka isÿùu tfia lshd l;dj ksu l<d h'

iqf,dapkdf.ka remsh,a ,laI fol fjkqjg ,sx.sl w,a,ila .ekSug udk neÆ nexl= l<ukdlre ;du;a ysrf.or h' 

Tyqg jir úis foll isr ovqjula o" ov uqo,la o kshu jQfha h' Bg wu;rj Tyqf.a /lshdj o wysñ úh'

fuh lshjk Tng lshkakg wmg m‚jqvhla we;' tkï hïlsis mqoa.,hl= ,sx.sl w,a,ila b,a,d isákjd kï w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk wxYhg meñ‚,s lsÍug Tng whs;shla ;sfnk nj fyd¢ka isysh ;nd.kak'
Wmqgd .ekSu ( www.gossip.hirufm.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.