කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකුට සමානවීම නිසා ලෝක ප්‍රසිද්ධ වූ දරුවා


fldaám;s jHdmdßlhl=g iudkùu ksid m%isoaO jQ orejd
Ökfha wg yeúßÈ orefjla yÈisfhau rg mqrdu m%isoaêhg m;a ù isáhs'
*Eka Yshd´lska kï fï orejdf.a fmkqfuka ;ukag;a lsishï jdishla ,nd.ekSu Tjqkaf.a W;aidyhhs'

fï orejdf.a fmkqu Ökfha fldaám;s jHdmdßlhl= jk" w,snnd iud.fï ks¾ud;D cela ud f.a fmkqug b;du;a iudk ùu fï Wkkaÿjg fya;=jhs'
miq.sh i;s fol we;=,; orejd oel n,d.ekSu ms‚i Èklg mkia fokl= muK Tyqf.a ksjig we§ tñka isá;s'

orejd úYaj úoHd, wOHdmkh yodrk ;=reu Tyqf.a wOHdmkh i|yd wjYH ish¨‍ úhoï oeÍug fldaám;s jHdmdßl cela ud m%;s{d § we;s njg rdjhla iudc udOH cd, Tiafia me;sr f.dia ;sìK'

Ishkað m<df;a fjfik orejdf.a È<s÷ mjq, Ôj;a jkafka wdKavqfjka ,efnk iykdOdr uqo,sks'

Tyqf.a mshd wdndê;hl= jk w;r" uj fmda,sfhda frda.fhka fmf,k ldka;djls' wiQ yeúßÈ ñ;a;‚h w,aÜihsu¾ia ^Alzheimerzs& frda.fhka mSvd ú¢hs'

*Eka Yshd´lska orejdf.a wOHdmkh ms‚i ish¨‍ úhoï orkafka oehs udOHfõ§ka w,snnd iud.fuka úuiQ wjia:dfõ Tjqkag oek.kakg ,enqfKa tys lsisÿ i;Hhla ke;s njhs' tfy;a ta m%;spdrh" orejd .ek ck;d Wkkaÿj ySkùug fya;= ù ke;'

˜‍ñks cela ud˜‍ f,iska oeka fndfyda fokd y÷kajk fï orejd uq,skau wjOdkhg ,la jQfha 2015 §'

ál l,lska tu wjOdkh myj .sh kuq;a fldaám;s jHdmdßlhd Tyqg wdOdr lsÍug bÈßm;a ù we;s njg jHdc rdjhla me;srhdfuka wk;=rej h<s;a jrla orejd iudc wjOdkhg ,laúh'

Ñ;%mgj, pß;" fj<| oekaùïj, fmkS isàu jeks úúO fhdackd bÈßm;a lrñka oeka fndfyda fokd orejdf.a ksjig we§ tñka isá;s'
Wmqgd .ekSu ( www.bbc.com


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.