පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා වින්ද තරුණයෙක් නිවසට ගෙනැවිත් කුමාර තිරිමාදුර කළ කුසල කර්මය


ms<sld frda.fhka mSvd úkao ;reKfhla ksjig f.keú;a l=udr ;sßudÿr l< l=i, l¾uh
ðúf;a lshkafka yßhg ;K w. ms‚ ìkaÿjla jf.a fldhs fj,dfõ yß we;sfj,d ke;sfj,d hkak mq¿jka'

tfyu Ôú;j,g irKla fjk ñksiaiqkag foúfhla lSj;a tal;a uÈ' wms ljqre;a fyd¢ka okakd ,xldfõ bkak olaI k¿fjla ;ud l=udr ;sßudÿr'

Tyq úiska l< ukqiailfuka by< jevla .ek wo ojfia m%isoaO m;a;rhla msgqjl m< fj,d ;sfhkjd' Tyq fï lrmq jefâ f*dfgda .y,d FB od,d fndre m%isoaêhla wrka kï keye' yenehs fï .ek oelal ksid wms ys;=jd wfma mdGlhskag;a fï .ek lshkak'

l=udr whshd uyr.u ms<sld frday,g hkjd Tyqf.a ìß|f.a ifydaorhdj n,kak' ta ifydaorhdf.a we| fl,skau bkakjd ;reKfhla' Tyqf.a ku liqka pdur fmf¾rd' jhi wjqreÿ 21hs'

liqka f.dvla lvjiï ;reKfhla' fldfydu yß l=udr whshd hkjd liqka .djg' ál ojila hkfldg l=udr whshhs liqkqhs fyd| hd¨‍fjda fjkjd'

fï ksid l=udr whshd Tyqj n,kak ks;r ks;r uyr.u ms<sld frday,g weú;a' fï fjkfldg liqka oreKq ms<sld frda.hg f.dÿre fj,hs bkafka'

fï ;reKhdf.a wd¾Ól wmyiq;d .ek oek.kak l=udr whshd Tyqf.a álÜ lmdf.k l=udr whshf.a f.org wrf.k tkjd'

kkakdÿkk ;reKfhla f.org wrka tkak ;rug l=udr whshf.a ys; fldÉpr f,dl= we;so …

;ukaf.au orefjl=g jf.a i,l,d fï ;reKhj f.orgu f.k;a m%;sldr lrkak l=udr whshd mgka .;a;d'

l=udr whshd hk yeu;eklgu fï ;reKhdj wrka .shd' iïudk .kak ;ekg ú;rla fkfï IQáka j,g mjd wrka .syska'

.;ska jf.au ys;skq;a liqkaj iqjm;a lrkak wfma fï l,dlrejd f.dvla lemlsÍï lr,d'

Tyq álska ál iqjm;a fjkak mgka .;a;;a yefudaf.u ys;a lïmd lrñka fï ;reKhd ðú;fhka iuq.;a;d'

fï lrmq yeufoau ysf;k yeufoau .ek ta W;=ï l,dlrejdf.a ye¢ka lshk jpkhs''

˜ uf.a w; Wvhs mK .sfha' ta fj,dfõ uu nqÿ yduqÿrejkaf.a mska;=rh fmkakqjd' uu lsõjd ljodyß ojil uf.a ÿfjla lid| ne|,d .shdu ta orejkaf.a nfâ orefjla fj,d bmÈhka lsh,d' ta fj,dfõ lg fldKlska ySkshg yskd jqKd' uka okakjd W! ljodyß uf.a ÿfjlaf.a nfâ bmfokjd lsh,d' uka ta úYajdifhka bkakjd'˜

wms liqkag ksjka iqj m%¾:kd lrkjd jf.au l=udr whshg wms ysi kud wdpdr lrkjd'

Wmqgd .ekSu sundayapple m;a;frka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.