බම්බලපිටියේ කැම්පර් වෑන් එකේ ජංගම ගණිකා මඩම මාට්ටු


nïn,msáfha leïm¾ jEka tfla cx.u .‚ld uvu udÜgq
ksjdihl fuka we|ka l=iais wdÈfhka iukaú; leïm¾ jEka f,i y÷kajk lEïma hdfï§ Ndú; lrk iqfLdamfNda.S jEka r:hla cx.u .‚ld uvula njg m;a lrjd ta ;=< .‚ldjka weiqrg .ekqï lrejkag wjia:dj i,id§ula nïn,msáh ‍fmd,sish u.ska 
fldgqlrf.k ;sfí'

§¾> ld,hl isg nïn,msáh m%foaYfha ießierE fuu jEka r:hg úfoaYslhska fukau foaYsh .ekqï lrejkag meñK fiajh ,ndf.k ;snqK w;r fmf¾od   w¨‍hu 4'00 g muK nïn,msáh"

tñ,avd mgqu. wi,§ fuu r:h jegÆ fmd,sish cx.u .‚ld uOHia:dkh mj;ajdf.k .sh ;eke;a;d iy .‚ld jD;a;sfhys kshe¿Kq ldka;djka ;sfokl= jEka r:h ;=< isáh§ w,a,df.k we;'
w;awvx.=jg m;a .‚ld jD;a;sfhys kshe¿Kq ldka;djka ñkafkaßh" Wvj,j" l=Kavid‍f,a hk m%foaYj, mÈxÑ 23" 27" iy 28 hk jhia iSudjkaj, miqjk ldka;djka nj fmd,sish i|yka lrhs'
Tjqka remsh,a 5000 l muK uqo,lg wf,ú l<  nj mÍlaIKj,§ fy<s ù we;' 
Wmqgd .ekSu ( www.gossiplankanews.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.