යුද්ධයේදී වම් ඇස අහිමිවී එදා කොළඹ උද්ඝෝෂණයේදී දකුණු ඇසත් අහිමි වූ ආබාධිත හමුදා සෙබළා ගැන සැඟවූ කතාවක් එළියට


hqoaOfha§ jï wei wysñù tod fld<U Woaf>daIKfha§ ol=Kq wei;a wysñ jQ wdndê; yuqod fin<d .ek ieÕjQ l;djla t<shg
miq.sh Èfkl fld<U fldgqfõ§ úY%dñl wdndê; yuqod fin¿jkag l÷¨‍.Eia m%ydrhla t,a,lsÍu iïnkaOfhka fmd,sishg oeä fodaIdfrdamK t,a, jqKd' fï iïnkaOfhka md¾,sfïka;=fõ§ mjd l;dnyla we;sjqKq w;r l÷¿ .Eia m%ydrfhka wdndê; fin¨‍ka lsysmfofkl=u ;=jd, ,enqKd' ta w;rka tla wdndê; finf,l= nrm;, f,i ;=jd, ,enQ w;r jydu l%shd;aul ù Tyqj frday,a .;l<d'

miqj jd¾;djqfKa tu ;=jd,h ksidfjka Tyqf.a weil fmkSu ke;sjf.dia we;s njhs' óg fmr hqO msáfha§ isÿjQ m%ydrhla ksidfjka tu fin<df.a jï wfia fmkSu ÿ¾j, ;snqKq w;r fï jk úg Woaf>daIKh ksid isÿjQ ;=jd,fhka Tyqg ol=Kq wefia fmkSuo ke;sj f.dia ;sfnkjd'

fuu isoaêh iïnkaOfhka Woaf>daIKhg miqodu f;dr;=re jd¾;djqKq kuq;a lsisÿ udOH wdh;khla ;=jd, ,nd wei wysñjQ yuqod fin<d iïnkaOfhka mqj; m<lf<a keye' ta l=uk fya;=jla ksido hkak ms<sn|j fkdokakd kuq;a fï jk úg ieÕj hkakg .sh ta yuqod fin<d uqyqKqÿka wjdikdjka; isÿùu iïnkaOfhka ßúr mqj;am; f;dr;=re wkdjrKh lr ;sfnkjd'

fï l÷¿ .Eia m%ydrfhka wei wysñjQ ta fin<df.a l÷¿ l;djhs'''''''

ud;r m%foaYfha hqoaOfhka wdndê; rKúrejkag tjka jQ ienE ñksil= yuq jqfKah' ta Tyq 9 jeks .euqKq fyajd n<we‚fha fiajh l< fldam%,a ksYdka; ñysrdÊh' y;<sia yeúßÈ ksYdka; ñysrdÊo hqoìfï § wdndê; jQ rKúrefjls'

Tyqf.a jï wei fn,a,g yd jï mhg fudagd¾ yd fjä WKavj,g ,la jkafka ls,sfkdÉÑh uqod.kakg werô i;ach fufyhqfï§h' jir .Kkdjla f.ù ‍fmdf<dfõ mh .id weúÈkakg iqj jQj;a jï wei fmkqfKa hdka;ñks' tfukau fn,a‍f,a" .,kd,h yd iqIqïkdj w;r bjla l< fkdyels fudagd¾ len,s 9lao b;sßj we;' Tyq hqo yuqod fiajfhka úY%du .kafka tjka ;;a;ajhlh' Tyqf.a yoj;g wndê;jQ rKúrejkaf.a m%Yak .eg¨‍ Tyqf.a m%Yakfia oekqfKa Tyq ta w;aoelSu ú¢ ksidh' Tyqf.a l;djg iudkj l;djla Ôú; igkg uqyqKfok fï iEu rKúrefjl=gu we;s ksidh'

ksYdka; ñysrdÊ ud;r wl=/iafia bmso wl=/iai lksIaG úoHd,fhka idudkH fm< olajd bf.kqu ,nd mdi,a wOHdmkhg kej;Sula ;enqfõ l,l mgka ys; r|jd isák m%d¾:kdjla bIag lr .ekSfï wruqfKks' ta yuqod fiajhg tlaùughs'

—ug rfÜ ;snqK jd;djrKh f;afrk ldf, b|,d yuqodjg hkak f,dl= wdidjla ysf;a ;sínd' fldá ;%ia;%jd§ka lrmq iuyr isoaê ta jhfia§;a udj lïmd l<d' úfYaIfhka msgfldgqfõ nia fndaïfn" wrka;,d >d;kh jf.au rKisxy fma%uodi ckdêm;s;=udf.a >d;kh" fldá rgg wfma ñksiaiqkag fufyu lrk fldg rg fjkqfjka ug;a fudkjd yß lrkak mq¿jka lsh,d yeu fj‍f,au ug ys;=Kd'

uu yuqodjg ne÷fka 1994 wf.daia;= 08 jeksod' wïmdr f;dKavqjgqjd l|jqf¾ mqyqKq fj,d 9 jeks .euqKq fyajd n<we‚hg idudkH finf<la úÈyg wkqhqla; fj,d uq,skau rdcldßhg .sfh lsrdka m%foaYhg' t;kska mq,smxÑl,a l|jqf¾ fiajh lr,d f;dmams., ;drdúl=,ï l|jqrg .shd' fï l|jqr msysgd ;snqfKa le,Ej we;=<g lsf,daóg¾ 18la ÿßka' 95 wjqreoafoa uehs 20 jeksod t,a'à'à'B' ;%ia;jd§ka l|jqrg myr È,d uq¿ l|jqru w,a,d .;a;d' ta fjkfldg l|jqf¾ ysgmq 125la f.ka 25l ;syl lKavdhula le‍f,ag mek,d fíreKd' lEu ìu j;=r ke;=j ojia myla le‍f,a weúo weúo mdr fydhdf.k lsrdka l|jqrg wdjd' Bg miafi jd,ÉÉfk lvodis lïy‍f,a ia:dk.; fj,d l%shdkaú; rdcldß l<d' 95 § hdmkh uqod.kak igkg tl;= fjkak wms m,d,s .shd' Bg miafi ßú/i fufyhqug iïnkaO jqKd'˜

tod isg hdmkh k.rh uqod .kakd f;la ksYdka; 9 jeks .euqKq fyajd n<we‚ finf<l= f,ig l%shdkaú; rdcldßj, fhÿfKah' bkamiq t;eka mgka W;=f¾ jQ ßú/i 2 ßú/i 3" i;ach 1" 2" wl=Kq myr jeks fufyhqïj,g odhl;ajh oelajQ ksYdka; hqoìu ;=< ch.%dyS w;aoelSï fukau w;sìysiqKq iy ÿlauiq w;aoelSï o ,enqfõh'

ta jk úg;a ksYdka;f.a wfkla fidhqrka ;sfokdo hqo yuqod fiajhg tlaù isá w;r Tjqyq o lshdkaú; rdcldÍj, fh§ isáhy'

ls,sfkdÉÑh uqod.kakd i;ach 3 fufyhqfï wms ysáfha' 96 iema;eïn¾ 27 jeksod mdkaor ;=kg ú;r wfma hqksÜ tlg oreKq m%ydrhla t,a, jqKd' ug fmks fmkS lÜáh ñh.shd' uf. w;g fjä jeÿKd' ta;a uu igka l<d' ;j;a ál fj,djlska fn,a,g jeÿK u;lhs' uu okafka tÉprhs' Bg i;shlg ú;r miafi cd;sl frday‍f,a§ ;uhs uu Ôj;=ka w;r bkakjd lsh,d oekqfKa'˜

oreKq ;=jd, ,nd isá ksYdka; cd;sl frday‍f,a udi ;=kla muK m%;sldr ,enqfõh' udi ;=kla hkúg ysi fl<ska lsÍfï yelshdj ;snqK o l;d lrkakg fyda jï w;" fn,a," fyd<jkakg fyda weúÈkakg fkdyels úh' cd;sl frdayf,ka hqo yuqod frday,g udre flreKq ksYdka; tys§ ie;alï lSmhla isÿlr mkdf.dvg udre flrefKah' ta fN!; Ñls;ail m%;sldr i|ydh' wk;=rej l:k Ñls;ail m%;sldr i|yd kej; Tyq hqo yuqod frday,g o wdfõh'

—ug jpkhlaj;a l;d lr.kak nerej ;snqfKa hqo yuqod frday‍f,a Ysrdks fcdaYma o fiarï uevuqhs" ,s,S fldínElvqj uevuqhs ug l;d lrkak u;lh .kak" ,shkak Woõ l<d' 97 wfma%,a udfi jf.a fjkfldg ug jpk fol ;=k l;d lrkak mq¿jka jqKd' 97 udj rKúre fijKg wkqhqla; l<d' rd.u rKúre fijfK mqkre:dmkh fj,d m%;sldr ,nd rdcldß l<d'

Ôú;h wirKù isá ksYdka;g brKïldßh yuq jkafkao fï ld,fhah' weh ì' tï' ouhka;sh' tl, weÕ¨‍ï lïy,l /lshdj l< ouhka;s nifha§ ÿgq ksYdka; wmyiqfjka jpk .<mkq oel Tyq wdndê; yuqod fid,aodÿfjl= nj oek.;a miqj ksYdka;g wdorh lrkakg .;a;dh' ta wdorh újdyhla olajd wdfõ rg fjkqfjka hq;=lï bgqfldg wdndê; jQ Tyqg w;aje,la ùu ienE wdorh nj is;+ ksidh'

—wjqreÿ 4la rd.u b|,d ;=jd, fyd| fj,d uu wdfh;a ls,sfkdÉÑh tallhg hkjd' ta .shdg jï w;ska jev lrkak nE' fn,a, yrjkak;a nE' jï wefya fmkSu;a ÿ¾j, uÜgul ;snqfKa'

uu tfy ieye,a¨‍ fufyhqï rdcldß lf<a' ta;a ug fy,auÜ tl odkak neß ksid udj l=reúgg tõjd' l=reúg rdcldß lrf.k b|,d hqoafo wjidk jqKdg miafi Tlaf;dan¾ udfia ffjoH fya;=ka yd ishhg yegla fkdyelshdj yd wmyiq;d u; uu úY%du .shd' uu ta fjkfldg wmsg mqxÑhg f.hla yo,d ;sífí' ìß| orejka iu. ysáfh ta f.oruhs'˜

ksYdka;g ta jkúg mq;=ka ;=ka fofkla isáhy' fyaIdka <ysre wo oywg úfha miqfõ' Tyq i¾fõIia úÿy‍f,a Wiia fm< mka;sfh;a uy‍fIa biqre tu mdi‍f,au 9 jif¾;a bf.k .ks;s' pu;a Ñka;l mq;= ud;r rdyq, úoHd,fha 6 jif¾ bf.k .kshs'

—uu úY%du wrka ìß| yd orejka iu. idudkH úÈyg Ôj;a jqK;a uu oelald uu weyqj ;j;a wdndê; rKúrejka ñh.sh rKúre mjq,a bkakjd úúOdldr m%Yakj,g ueÈ jqK" rKúre fiajd wêldßhgj;a ta iuyr m%Yak úi|kak nE' ud;r rKúre ixioj,g tl;= fj,d Tjqka k.d isgqjkak ux iyfhda.h ÿkak;a" tal ksIaM,hs lsh,d oekqKd' ta ksid uu ud;r Èia;%slalfha m%dfoaYSh ‍f,alï ld¾hd, 16la tl;= lr,d ‘ks,aj,d rKúre tluq;=j’ msysfgõjd' 2014 Tlaf;dan¾ 15 jeksod' wfma rKúre tluq;=jla tlal yïnkaf;dg rKúre tluq;=j;a" r;akmqf¾ ñksmqr wìuka rKúre tluq;=j;a tl;= jqKd'

Bg miafia ;uhs wms uq¿ ,xldfju weúo,d ,xldj mqrdu Èia;%slalj, rKúre mjq,a tl;= lr,d rKúre ixúOdk msysfgõfõ'˜

ksYdka; we;=¿ ks,aj,d rKúre tluq;=jg wjYH jQfha uq¿ ,xldfju wdndê; yd Èú ms¥ rKúre mjq,a fjkqfjka l;d lrkakg Yla;su;a rKúre tluq;=jls' ta ksid 2016 ud¾;= 23 jeksod Tjqka weô,smsáh ixLmd, rcuyd úydrfha§ iuia; ,xld Èú ms¥ yd wdndê; rKúrejkaf.a tluq;=j kñka cd;sl ixúOdkhla msysgqjd .;af;ah'

wdndê; ù úY%du .kakd úg il%sh fiajd ld,h jir 10la iïmQ¾K fkdl< yuqod ks,OdÍkag yd il%sh fiajd ld,h jir 12la iïmQ¾K fkdl< fiiq ks,OdÍkag úY%du jegqmla ,efnkafk kE' tal fï fjkfldg nrm;< m%Yakhla fj,d ;snqfKa' il%sh fiajd ld,h 10" 12 iïmQ¾K fkdjqKq whg wjqreÿ 55 jk;=re jegqm ,efnk tl we;a;hs' ta;a wjqreÿ 55ka miafia ta jegqm kj;skjd' t;fldg wdndê; rKúre §ukdjla lsh,d remsh,a 12000la ú;r ,efnkjd'

tjka mqoa.,hl= jhi 55 fjkakg l,ska ñh.sfhd;a jegqm tfyuu kj;skjd' t;flg ìß|g yd orejkag ,efnkafka hefmkakkaf.a §ukdj lshk 15000l jf.a uqo,la'

wfma m<fjksu wruqK rKúre mjq, wdrlaId lsÍu' ta ksihs wms lshkafka fiajd ld,hg jhi iSud lrkafka ke;=j wdndê; rKúrejkag fhdað; fiajd úY%du jegqm ,nd fokak lsh,d' 2015 cQ,s 30 jeksod ta fhdað; fiajd jegqm kS;s.; fj,d ;sfhkjd' we;a;gu fï wh wdndê; fkdjqKd kï jir 10la 12la fkdfõ úY%du hk;=re jqj;a yuqod rdcldß lrhs' tal lrkak fkdù wvq fiajd ld,hlska whska fjkafk rg fjkqfjka igka lrkak .sys,a,fk'

we;a;gu fïl wog n,mdk m%Yakhla fkdfõ' fudlo wog jegqm ,efnkjd' ;j ta jegqmgu remsh,a yh y;a odyla tl;= fjkjd' wdndê; §ukdj lsh,d' fï m%Yafk n,mdkafk fygghs' fï jegqm ke;s fjkafk ta fyg lshk wjqreÿ 55ka miqj fyda Bg l,ska rKúrejd ñh.sfhd;a ;uhs'˜

fï lreKq ldrKd ms<sn| rch oekqïj;a lsÍfuka miqj ish¨‍ rKúre ixúOdk wdrlaIl wud;HdxYhg f.kajd 2016 uehs 27 jeksod idlÉPd l< nj ksYdka; lshhs' wdrlaIl wud;Hjrhd ;%súO yuqodm;sjre" úY%du jegqma ckrd,a wdrlaIl ‍f,alïjrhd jeks j.lsjhq;= msßia ta idlÉPdjg iyNd.s jQ nj;a lshhs'

—idOdrK b,a,Sïj,g wmg úi÷ï fokak tlÕ jqKd' ta;a ldf, f.jqKd ú;rhs' ksis úi÷ï ,enqfKa kE' ta ksid 2016 cQ,s 25 jeksod ud;r jika; m%uqLj jir 12l il%sh fiajd ld,hg wvq wdndê; rKúre lKavdhu msgfldgqj ÿïßh m< <Õg weú;a úY%du jegqma b,a,d Woaf>daIKh l<d' tod ÿñkao Èidkdhl weue;sjrhd weú;a lsõjd —ukqIHhka jf.a lghq;= lrkak ckdêm;s;=ud fï m%Yafkg ueÈy;a fj,d bkafk udi ;=kla we;=<; m%Yafk úi|kak ‍fmdfrdkaÿ fjkjd" lsh,d' ta ksid lÜáh Woaf>daIKh keje;a;=jd'

kuq;a tal jqfKa kE' udi ;=kla hk;=re;a' ta ksid jika; wdfh;a fiajd ld,h 12g wvq m%Yakh wrf.k cd;sl n,fõ.h kñka ud;r rKúre tluq;=j yryd ish¨‍u rKúre ixúOdk tlal Tlaf;dan¾ 31 jeksod uff;kag tkjd' ta weú;a iduldó fm<md<shlska ‘úY%du jegqm flda’ wiñka wdrlaIl wud;HdxY ld¾hd,hg .shd' neßh¾ od,d u. yria lr,d ;sínd' y;r mia fofkla we;=<g wrka idlÉPd l<d' wjidkfha lsh,d ;snqfKa kS;s.; fj,d ;snqK úY%du jegqm fjkqjg §ukdjla fokakï lsh,hs' talg fkdjeïn¾ 2 jeksod wdrlaIl ‍f,alï ld¾hd,h <Õg wdrlaIl ‍f,alï iy ckdêm;s ‍f,alï wdjd' —fokak mq¿jka Wmßu §,d ;sfhkafka ;j;a b,a,kak tmd' fïfl foaYmd,khla ;sfhkjd˜ lsõjd' we;a;gu wmg oekqfKa fõokdjla' wms ta fj,dfõ b,a,d ysáhd rgg wdof¾ lrk ´k flfkla wmg iyfhda.h fokak lsh,d' wfma b,a,Sug foaYmd,{hka lSm fofkla iy uy ix>r;akh;a jevu l<d'˜

Woaf>daIKhlg meñ‚ Tjqyq b,a,Sï ,efnk;=re udrdka;sl Wmjdihla lrkakg mgka .;ay' Wmjdih w;r;=r widOH jQ wdndê; rKúrejka 4 fofkl= frday,a .; lr ;snq‚'

rch Wmjdih .ek ie,ls,a,la oelajQfõ kE' lrkak fohla ke;s ;ek wms f.da,afmaia b|,d Wmjdi lrk wh ysgmq fldgqjg tkak wdjd' fï m%Yafk iduldój úi|.kak fldydgo hkafk lsh,d wruqKla ;sífn kE' ta tkak yokfldg neßh¾ od,d" ler,s u¾ok jf.au c, m%ydr" l÷¿ .Eia ish,a, iQodkï fj,d ;sífí' wms fldgqjg tkak yok nj wdrxÑ fj,d y;r mia fofkl=g wdrlaIl wud;HdxYfhka wdrdOkd l<d idlÉPdjlg' Tjqka .syska tk;=re wms f.da,af*ia tfla ysáhd'

idlÉPdjg .sh msßi tkak mud jqKd' wms ys;=jd ta wh w;awvx.=jgj;a wrkao@ lrorhlao lsh,d' ta ksid Wmjdifha fhfok wh isák msgfldgqjg tkak msg;a jqKd' yßhgu wdrlaIl ‍f,alï ld¾hd,h bÈßmsáka toa§ l|¿ .Eia" c, m%ydr jeÿKd' neßh¾ fmr<f.k wfma wh wdjd' ug ´k jqKd ‍fmd,sia ks,OdÍkag lror lrkak tmd lshkak' wmsg ta fjkl,a lsisu ‍fmd,sia ks,Odßfhlaf.ka lrorhla fj,d ;sífn kE' uu tal lshkak biairyg hkfldgu T¿jg jeÈ,d jegqfK'

l÷¿ .Eia WKavhla ysig je§fula ysi oreKq f,i mqmqrd .sh ksYdka; ñysrdÊ jyd cd;sl frday,g f.k f.dia we;' mdkaor 2'00 jk;=re;a Tyqf.a ysfia ie;alula isÿ l< nj lshhs'

—fudf<ag hkl,a T¿ lÜg mqmqr,d ;sínd' myqjod udj wlaIs frday,g heõjd' uf.a ol=Kq weye iïmQ¾Kfhka ;=jd, fj,d' weyeg m%;sldr ,ndf.k cd;sl frday,g weú;a 9 jeksod hqo yuqod frday,g .shd' wdfh 11 jeksod wlaIs frday,g wdjd' isl=rdod jk;=re ux wlaIs frday‍f,a ysáhd' fï fjkfldg uf.a ol=Kq weye fmakafk;a kE'

ug m%;sldr lrk wlaIs Y,H úfYaI{ ffjoH pß;a f*dkafiald uy;d oekqï ÿkakd' ,xldfõ fï weyeg fmkSu .kak nE' talg bkaÈhdfõ fyda isx.mamQrefõ mq¿jka lsh,d' hqo yuqod frday‍f,a wOHlaI;=ud wo ug lsõjd uf.a weye fyd| lrkav mq¿jka fldfyda yß rglg hj,d weye fyd| lrk njg hqo yuqodm;s;=ud oekqï§ we;s nj' fudkjd jqK;a uf.a jï weye hqoaOfhka ug fmkSu ÿ¾j, l<d' ol=Kq weye fï wjia:dfõ ug wysñ l<d' msgrglska fyda weyeg fmkSu .kak mq¿jka jqfKd;a tal ug" uf.a mjq,g" fï wdndê; rKúrejkag hym;la' fudlo ;du rKúrejkaf. m%Yafk úi¢,;a kE' uf.a ìß| fï iïnkaOfhka udkj ysñlï fldñifï fï fjkfldg kvqjla f.dkq lr,hs ;sfhkafka' ta fjkqfjka lsisÿ whlsÍulska f;drj fmkS ys¢kafka kS;s{ fïc¾ wð;a m%ikak i¾'˜

flfkl=g wei Ôú;h fiau jákafkah' rg fjkqfjka igka ìug f.dia wdndê;jQ ksYdka;g oeka tla weila ke;a;gu ke;' Tyqf.a weig úfoaYhlska fyda fmkSu ,nd .kakg yelshdj ;snqfKd;a th Tyq Ôú; ld,hgu ,nkd jdikdjls'

ixjdoh - ìhxld kdkdhlaldr
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.