මහනුවර ධර්මරාජය ඉදිරිපිටදී ප්‍රහාරයකට ලක් වූ සිසුවා පළමුවරට මාධ්‍යයට කතා කරයි


uykqjr O¾urdch bÈßmsg§ m%ydrhlg ,la jQ isiqjd m<uqjrg udOHhg l;d lrhs
,xldju le<Uq isoaêfha Tn fkdokak l;dj fukak


මහනුවර ධර්මරාජය ඉදිරිපිටදී ප්‍රහාරයකට ලක් වූ සිසුවා කියන කතාව #lka #News1st
Posted by Newsfirst.lk on Wednesday, November 23, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.