ඔබේ ලග්නයට අනුව මරණයට පත්වෙන හැටි දැනගන්න


Tfí ,.akhg wkqj urKhg m;afjk yeá oek.kak 
ta ta ,.ak wkqj je<fok frda.dndO yd urKh isÿùug bjy,a jk wkaou meyeÈ,slrkakg mq¿jka nj fcHda;sIfhys lshfjkjd'

fïI ,.akh
WIaK" oeú,s frda." ysfia wudre" ysiflia jeàu" f;d,a me<Su" yÈis la,dka; ùu" kskao fkdhEu" f,a frda." ms;a frda." úÿreuia Èhùu" nfå lelal=u wd§ frda.dndOhka je,£ug bv we;'

urKh jk wkaou -
ms;a frda." nkaOkd.dr .;ùu" Wilska jeàu" wú wdhqOj,ska yd ji - úij,ska fuys i|yka tla C%uhlska urK ìh f.k §ug bjy,a jkq we;'


jDIN ,.akh
frda. - W.=f¾ yd fn,af,a frda." mmq m‍%foaYfha frda." mSki" u,noaOh" f,a jeälu" f,a kyr msmsÍu wd§ frda. je,£ug bv we;'

urKh jk wkaou -
wdhqO" uD. mSvd" c, ìh mSvdjg m;aùu wd§ tla C%uhlska urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

ñ:qk ,.akh
frda. - kyr.; frda." Wu;= frda." fmKye,af,a frda." Wrysiaj, frda." w;amdj, jd; frda." ksõfudakshdj wd§ frda.dndOhka je,£ug bv we;'

urKh jk wkaou -
ji - úi leùï" i¾mhka oIag lsÍï" uD.hkaf.ka mSvd ,eîu hk ñka tllska urK ìh f.k fok nj fcHda;sIfhys oelafõ'

lgl ,.akh
frda. - nvje,aj, frda." fiï wudre" lemqï ;=jd," nfvys j;=r msÍu" weg ì£ hEu" ñka tlla fya;= fldgf.k urK ìh f.k fok nj mejefihs'

isxy ,.akh
frda. - yDofha fld÷ kdráfha frda." jl=.vq" uq;‍%d frda." fix.ud,h" ms;a;dêl frda. wdÈhhs'

urKh jk wkaou -
wdhqO - wdu frda." i;a;aj Wmøj" l=i .skafkka isàu wd§ fya;=jlska urK ìh f.kfoa'

lkHd ,.akh
frda. - Worfha frda." wKavfldaIj, frda." C%sñ yd jK frda." YÍr fi!LHh wvqfõf.k hk frda.j,g fya;=hs'

urKh jk wkaou -
isjqmd i;=kaf.ka mSvd" wdhqOj,ska" ms;a frda. wd§ lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

;=,d ,.akh
frda. - f,a fldam frda." jl=.vq frda." wemekaäihsáia" làjdhq" ;=káfha jd; frda." uq;‍%dYfha frda. je,¢h yelsh'

urKh jk wkaou -
ud¾. mSvd" wdhqOj,ska iajlSh {d;Ska lrK fldgf.k" isjqmd i;=kaf.ka wd§ lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;a jkq we;'

jDYaÑl ,.akh
Wmka whg jef,la‍Ik frda. - uq;‍%dYfha frda." .¾NdIfha frda." uq;‍%d .,a yd oreKq blauka frda."

urKh isÿjk wkaou -
nkaOkd.dr .;ùu" myr ,eîu" ÿIapß; C%shd" .sks wd§ fï wd§ fya;=jlska urK ìh f.k§ug iu;a jkq we;'

Okq ,.akh
frda. - .skafkka" C%Svdj,ska" Èùfuka" ;=káfha yd ta wjg m‍%foaYj, frda." rla;jd;h" W.=r yd fiï frda." ll=,a bÈóu wd§ frda.d ndOhka je,£ug bjy,a jkq we;'

urKh jk wkaou -
i¾m úI YÍr.; ùfuka" nkaOkd.dr.; ùfuka" isjqmd i;=ka lrK fldgf.k fï wd§ fya;=jlska urK ìh f.k §ug iu;a jkq we;'

 ulr ,.akh
frda. - ifuys frda." oKysi" flKavdj, frda." f,a wvqlñka ykaÈ lelal=u" l=IaG" ms<sld hkd§ frda. je,£ug bv m‍%ia;dj we;'

urKh jk wkaou -
wdhqOj,ska" úi j¾.j,ska" jeàï wdÈfhka urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

 l=ïN ,.akh
ll=,aj, my< ikaêia:dkj," w;aj," ue‚lalgqj hkd§ ia:dkj, fõokd" yDo frda. weia frda." ji - úi lrK fldgf.k ñka tlla uq,aj urK ìh fhfoa'

ók ,.akh
frda. - f,a wvqlu" bÈuqï .;sh" fydß" jK" nfå wudre" wêl fiu myùu wd§ frda.dndOhka we;s flf¾' kmqre frda.j,ska" i¾m oIaGfhka" ud¾. wk;=re lrK fldg ñka tla lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

Wmqgd .ekSuls

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.