728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, November 29, 2016

  උඩුවරදී දුම්රියේ ගැටුණු මෝටර් රියේ හිටි පස්දෙනා හාස්කමකින් බේරිලා

  Wvqjr§ ÿïßfha .egqKq fudag¾ ßfha ysá miafokd ydialulska fíß,d
  nÿ,a, - fld<U w;r Odjkh lefrk rd;%s ;eme,a ÿïßfha fmf¾od ^28od& rd;%s Wvqjr ÿïßh ia:dkh wi, ÿïßh yria ud¾.fha§ fudag¾ßhl .eàfuka Bg oeä f,i w,dNydks ù ;sfí'

  flfia jqjo tys .sh mia fokl= ydialulska fuka ;=jd, fkd,nd fíÍ we;ehs fmd,sish lshhs'

  Èjq,msáh m%foaYfha msßila fudag¾ r:fhka Wvqjr {d;s ksjilg hk úg§ fuu wk;=r isÿjQ nj fmd,sish lshhs'

  yd,swe, fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'

  nÿ,a, - à'î' r;akdhl
  uõìu
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: උඩුවරදී දුම්රියේ ගැටුණු මෝටර් රියේ හිටි පස්දෙනා හාස්කමකින් බේරිලා Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top