ට‍්‍රම්ප්ගේ ජයග‍්‍රහණයෙන් පසු ඇමෙරිකානු මුස්ලිම් ජනයා ගත් තීරණය මෙන්න..


g‍%ïmaf.a ch.‍%yKfhka miq wefußldkq uqia,sï ckhd .;a ;SrKh fukak''
weußldfja oyia .Kka uqia,sï ckhd weußldj w; yer h;s' kj ckdêm;sjrhd f,i f;aÍ m;aùu Bg fya;=jhs'

g‍%ïma ue;sjrK ld, iSudj ;=,§ iajfoaYslhka iïnkaOfhka oeä u;hl msysgd lghq;= lsÍu yd Tyqf.a m‍%;sm;a;s C%shdjg kexfjhs hk ìfhka fudjqka fuf,i wefußldj yer h;s'

uqia,sï ck;dj m‍%ldYlrñka m<d hkafka g‍%ïma ckm;sjrhd úiska wefußldjg iy wefußldkq ck;djg wk;=reodhl ix{djla ksl=;a fldg we;s njhs'

ue;sjrK ld, iSudj ;=<§ g‍%ïma ckm;sjrhd bia,dï wmg ffjr lrk nj kj mjid we;
uqia,sï ck;dj fuu m‍%ldYhg tl. fkdjk nj weußldj w;yer oud hk uqia,sï ck;dj mji;s'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.