නාමල් රාජපක්ෂ දුමින්ද දිසානායකට කිව්ව කතාව නිසා පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්..මෙන්න වීඩියෝව


kdu,a rdcmlaI ÿñkao Èidkdhlg lsõj l;dj ksid md¾,sfïka;=j WKqiqï''fukak ùäfhdaj

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.