ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පුතුට ලබා දී ඇති ආරක්ෂාව මෙන්න


fvdk,aâ g%ïmaf.a mq;=g ,nd § we;s wdrlaIdj fukak
fvdk,aâ g%ïma ckdêm;s Oqrfha Èjqreï ÿka jydu wfußldfõ ckdêm;s wd¾hdj fu,kshd g%ïma iy mq;a nefrdka Oj, ukaÈrfha mÈxÑhg fkdhk nj jd¾;d fõ'

ta wkqj 46 yeúßÈ fu,kshd iy oi yeúßÈ nefrdka ;j ÿrg;a g%ïma gj¾ ys ;u iqfLdamfnda.S ksjfia kj;skq we;s w;r tys isg nefrdka wm¾ fjiaÜ ihsâ mqoa.,sl mdif,ka ;j ÿrg;a wOHdmkh ,nkq we;' jd¾;d jk wkaoug fu,kshd ;u mq;=g jvd;a ióm ujls' mshdf.a lghq;= nefrdkag n,mEula fkdjk f,i bgq lsÍug fuf,kshd n,dfmdfrd;a;= jk nj g%ïma mjq, wkdjrKh lrhs'

wjYH;d wkqj fu,kshd Oj, ukaÈrhg .sh;a wehf.a jeä wjOdkh ysñ jkq we;af;a nefrdkagh' flfia jqj;a mdie,a jir wjidkfha § Tjqka Oj, ukaÈrhg udre ùu ms<sn|j is;d n,kq we;'

ckdêm;s wd¾hdj iy mq;= fjkqfjka g%ïma gj¾ ys wdrlaIdj ;r flfrkq we;s w;r tu f.dvke.s,a, ksõfhd¾la ys Oj, ukaÈrh njg m;a jkq we;‍' nefrdka fjkqfjka o ßhÿrdg wu;rj ryiH ‍fiajd ksfhdað;hka iy ikakoaO r:hl wdrlaIdj iys;j mdie,a hdug isÿ jkq we;' Tyq mdi,a hdug fmr iEu WoEiklu úfYaI lKavdhula úiska Tyq .uka .kakd ud¾.h fidaÈis lr wdrlaIs; nj ;yjqre l< hq;= fõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.