ප්‍රදීප්ගේ සුපිරි අවසන් පන්දුව ශ්‍රී ලංකාවට එක් ලකුණක ජය ගෙනෙදෙයි – අවසන් තරඟයටත් සුදුසුකම්


m%§maf.a iqmsß wjika mkaÿj Y%S ,xldjg tla ,l=Kl ch f.fkfohs - wjika ;rÕhg;a iqÿiqlï
jd¾;dj /l .ksñka ,nd.;a iqmsß ch
Y%S ,xldj ngysr bkaÈh fldfoõ yd isïndífõ w;r meje;afjk ;=kafldka l%slÜ ;rÕdj,sfha Y%S ,xldj yd ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu w;r wo mej;s ;rÕfhka Y%S ,xld lKavdhug tla ,l=Kl ;shqKq chla ysñúh'

;rÕfha m<uqjg myrÿka Y%S ,xld lKavdhu kshñ; mkaÿjdr 50 wjidkfha lvq¨‍ 7la oeù ,l=Kq 330la ,nd.;ay'

tys§ Okxcho is,ajd l=i,a fukaäia yd ksfrdaIKa Èlaje,a, w¾O Y;l jd¾;d l< w;r fofokdgu ish ux., Y;lh wysñ jQfha ,l=Kq 6lsks'

wk;=rej 331 b,lalhla yUd hdug msáhg msúis ngysr bka§h fldfoõ lKavdhug mkaÿjdr 50 wjidkfha ,nd.; yelsjQfha ,l=kq 329ls'

fldfoõ ms, fjkqfjka wk.s bksula l%Svd l< túka ¨‍úia ish ux., Y;lh jd¾;d lßñka mkaÿ 122lÈ ,l=Kq 148 /ialsÍug iu;aúh'

ta wkqj fuu ;=kafldka ;rÕdj,sfha wjika ;rÕhg Y%S,xld lKavdhu iqÿiqlï ,eîh'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.