728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, November 9, 2016

  අමුතුම කතාවක් කියා මහින්ද ට්‍රම්ප්ට සුභ පැතූ හැටි

  wuq;=u l;djla lshd uyskao g%ïmag iqN me;+ yeá
  weußld tlai;a ckmofha kj ckdêm;sjrhd f,i f;aÍm;ajQ fvdk,aâ g%ïma yg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d iqN m;d ;sfnkjd'

  Tyq fuu iqN me;=ï m‚jqvh ksl=;a lr ;snqfKa ish f*ianqla msgqj yrydhs'

  ;ud fvdk,aâ g%ïmayg iqN m;k nj;a jvd;a jeo.;au foa ;udf.a rgg wdorh lsÍu nj fuu ch.%yKfhka ms<sìUq jk nj;a Tyq fuysÈ i|yka lr ;snqKd'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අමුතුම කතාවක් කියා මහින්ද ට්‍රම්ප්ට සුභ පැතූ හැටි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top