වෛද්‍ය ඉතිහාසයම මවිත කරමින් දරුවෙකු දෙවරක් මව් කුසින් මෙලොව එළිය දුටු විශ්මිත සිදුවීම


ffjoH b;sydihu uú; lrñka orefjl= fojrla uõ l=iska fuf,dj t<sh ÿgq úYañ; isÿùu
meyeÈ,sju th ffjoH b;sydih fjkia‌ lsÍula‌ njg ielhla‌ ke;' f,dju tfia mjikafka jir oyia‌ .Kkla‌ jQ ñksia‌ b;sydifha lsisu wjia‌:djl ujq l=iska fojrla‌ Wmka orejl= ms<sn|j wikakg fkd,efnk neúks' kuq;a oeka tho isÿù ;sfí' fï ta l;djhs' fuu oeßhf.a ku ,hska,S nQu¾ ^LYNLEE BOEMER& h' l%ufhka jefvk úg jirlg foj;djla‌ Wmka Èkh iurkakg wehg is;=fKd;a th mqÿuhg lreKla‌ fkdfõ'

m<uq jrg weh Ôú;drla‌Il Y,Hl¾uhla‌ i|yd ujq l=iska msg;g .kq ,enqfõ ienE Wm;g i;s 12 lg fmrh'

,hska,Sf.a uj ud.rÜ‌h' l,,hg i;s 16 la‌ fjoa§ weh CT ia‌lEka mÍla‌Idjlg Ndck lrkq ,eîh' l,,fhys j,a. wia‌Óh ^wkq;%sldia‌Óh- COCCYCX& wdY%s; w¾nqohla‌ tys§ wkdjrKh úh' orejdf.a Ôú;h fírd .ekSug kï isÿ l< hq;= tlu foh jQfha Ôú;h;a urKh;a w;r foda,kh jk Y,H l¾uhla‌ i|yd orejd fhduq lsÍuhs' kuq;a ;du;a ìys fkdjQ orejl=g Y,Hl¾uhla‌ isÿ lrkafka flfiao@ ,hska,Sf.a m<uq Wm; isÿ jkafka ta fya;=fjks' fï wkqj ujf.a .¾NdIh úÉfþokh fldg msg;g .;a l,,fha nr rd;a;,l=;a wjqkai 03 la‌ úh' Y,Hl¾uhg .; jQ ld,h úkdä 20ls' kuq;a th Ôú;hla‌ urKh;a w;r foda,kh jQ ^DO- OR- DIE OPERSTION& Y,Hl¾uhls' ie;alñka miq kej; .¾NdIhg we;=¿ lr ueyqï fhdokq ,eîh'

,hska,Sf.a fojk Wm; i;s 36 § isfiaßhka ie;alula‌ uÕska isÿ flß‚' tjr wef.a nr rd;a;,a 05 l=;a wjqkai 05 ls' iïmQ¾K YÍßl mÍla‌Idjla‌ i|yd weh wka orejkao iuÕ <ore tallhg we;=<;a lrkq ,eîh' fgla‌idia‌ys ma,dfkda k.rfha mÈxÑldßhl jk ud.rÜ‌ mjikafka ia‌lEka mÍla‌IKfha m%;sM,j,ska ;uka uy;a ìhg m;a jQ njhs'

˜‍ia‌lEka hka;%fhka Tjqka oel ;snqKd uf.a orejd ;=< hï widudkH ;;a;ajhla‌' miqj wm fj; meñ‚ ffjoHjrhd m%ldY lf<a orejd iefl%dfldla‌isðh,a fgrfgdaud ^SACROCOCCYGEAL TERATOMA& kï ;;a;ajhg f.dÿre ù we;s njhs' tu È.= kfï f;areu fyda l< hq;af;a l=ula‌o hkak wm oek isáfha keye'

weh CNN mqj;a fiajhg mejiqjdh'

˜‍'''' fgrfgdaudjla‌ lshkafka w¨‍; Wmka orejka w;r iq,Nj mj;sk ;;a;ajhla‌''''˜‍

fgla‌idia‌ys <ud yd l,, ms<sn| uOHia‌:dkfha iu wOHla‌I ffjoH veß,a ldia‌ ^Dr DARRELLCASS& mjihs' Tyq fnhs,¾ ffjoH úoHd,fha <ud" kdß yd m%ij frda. ms<sn| uydpd¾hjrhdo fõ'

˜‍'''' wmg th ks;ru olskak ,efnk fohla‌ jqK;a th we;s ùug fya;=j ;ju;a y÷kdf.k keye' idudkHfhka msßñ <uhskag jvd .eyekq <uhska fgrfgdaudjg ,la‌ ùu y;r .=Khla‌ fjkjd' iÔù ore Wm;a w;ßka 30000- 70000 lg tll iïNdú;djla‌ Bg mj;skjd' fndfyda úg ffjoHjreka lrkafka Y,Hl¾uhla‌ isÿ lsÍug ;rï orejd j¾Okh jk;=re Y,Hl¾uh mud lsÍuhs''''˜‍

ffjoHjrhd m%ldY lrhs'

˜‍'''' tfia jQj;a ,hska,Sf.a ;;a;ajh Bg fjkia‌' tys§ l,,h yd w¾nqoh w;r fmdaIKh i|yd ;r.hla‌ ks¾udKh ù ;snqKd' we;eï wjia‌:dj,§ bka w¾nqoh ch.kakd uÜ‌gulhs mej;=fKa' fï fya;=fjka l,,fha yDoh wl%Sh ù wjidkfha weh ñh hdug bv ;snqKd''''˜‍

w¾nqoh l%ufhka úYd, jk úg l,,fha fi!LH ;;a;ajh msßfykakg mgka .;af;ah' th k;r lsÍug kï l=ula‌ fyda mshjrla‌ .; hq;= iSudjg ffjoHjre meñK isáhy'

tla‌ wjia‌:djl ffjoH u;h jQfha ud.rÜ‌ yg ksjqka ore Wm;la‌ isÿ ùug kshñ; njhs' kuq;a .¾NŒ iufha fojk ld¾;=j wdrïN ùug fmr tla‌ l,,hla‌ .íid úh'

˜‍'''' ,hska,Sf.a Ôj;a ùu i|yd ;snqfKa b;d iq¿ jdikdjla‌' i;s 23 § w¾nqoh ksid wef.a yDo l%shdldÍ;ajhg ndOd isÿ jqKd' tu wjia‌:dfõ wef.a Ôj;a ùu fyda urKh meje;sfha w¾nqofha n,mEu hgf;ahs' wmg .; yelsj ;snqfKa b;du myiq ;SrKhla‌' wm ,hska,Ssj fírd .; hq;=hs''''˜‍

ud.rÜ‌ m%ldY l<dh'

wjidkfha ffjoHjrekaf.a m%;spdrh hym;a w;g yere‚' ta jk úg l,,fha jhi i;s 23 la‌ jQ w;r w¾nqofha m%udKho l,,fha m%udKhg iudkj jeã ;sì‚'

Y,Hl¾uh i|yd meh myl ld,hla‌ .; úh'

˜‍'''' l,,h wdY%s; lghq;= wm b;du;au by< fõ.hlska isÿ l<d' we;a; jYfhkau ta i|yd .; jQfha úkdä 20 la‌ fyda wdikak ld,hla‌ muKhs''''˜‍

ffjoH ldia‌ mejiSh'

jvd;au ld,h .; jQfha .¾NdIh ola‌jd isÿ l< úÉf-okh i|ydh' wka;sug Tjqka .¾NdIh újD; lr l,,h msg;g .kq ,eì‚' tys§ th Èia‌jQfha wyfia t,af,k wdldrhgh'

˜‍''''oeka N%EKh iïmQ¾Kfhkau ndysr mßirfhahs' l,,djdßl ;r,h ish,a,u bj;a ù .syska''''˜‍

Tyq úia‌;r lrhs'

Y,Hl¾uh isÿ lrf.k hoa§ ,hska,Sf.a yDo l%shdldÍ;ajh my< niskakg úh' tfy;a wef.a Ôú;h úfYaI{ ffjoHjrhl=f.a ksÍla‌IKh hgf;a meje;=‚' ta w;f¾ wfkla‌ ffjoHjre w¾nqoh iïmQ¾Kfhkau bj;a l<y'

;ukag yels Wmßufhka f.äh bj;a l< Y,H ffjoHjre ,hska,Sj kej; .¾NdIhg we;=¿ lr th iqoiq mßÈ uid oeuQy' ta c,frdaOl;djo ^WATER TIGHTNESS& wjYH ;;a;ajhg ielfik mßÈh'

fufia jd¾;d w;rg tla‌ jQ ,hska,S nQu¾ ish Wmka Èkh f,i hï Èfkl ms<s.kq we;af;a l=ula‌o hkak ld,h úiska ;SrKh lrkq we;'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.