ක්‍රිකට් ලොවම මවිත කරමින් ඩේවිඩ් වෝනර් අහසේ පාවී ගොස් දවාගත් සුපිරි පන්දු රැකීම - වීඩියෝ


l%slÜ f,dju uú; lrñka fâúâ fjdak¾ wyfia mdù f.dia ojd.;a iqmsß mkaÿ /lSu - ùäfhda 

Temba Bavuma's amazing run out
Have you liked Cricket Network yet? This is one of the greatest pieces of fielding you will see. Bravo Temba Bavuma!
Posted by Cricket Network on Saturday, November 5, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.