728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, November 6, 2016

  රාවණා රජු සිහි මුර්ජාවෙන් අවදිව සිංහරාජයට පැමිණෙයි

  rdjKd rcq isys uq¾cdfjka wjÈj isxyrdchg meñfKhs 
  rcq wyi" fmd<j" uqyqo hk ish,a, ch .;af;ls' Tyq i;= jQ .=jka hdkd wdlD;sh rhsÜ ifydaorhkaf.a w;ayod ne,Sï j,o hï ;dla ÿrlg fmkakqï flf¾' .=jka hdkd wdOdrfhka rg rgj," foaY foaYdka;r ;rKh l< f,dj m‍%:u rcq ,laÈj rdjKd yeáhg b;sydih .; fjhs' uqyqo ch .ksñka ;ekQ úYañ; hd;‍%d fm<la rdjKd i;= úK' tajd ilia lsÍug fjku n, wekshla isá w;r fudjQyq mqrdK kd. f.%da;sl fm<m;g wh;a fj;s' tfia .;a l< rdjK hq.h f,dal b;sydifha ft;sydisl hq.hla yeáhg igykafõ'

  wyiska hdug hdkdo" uqyqfoka hdug hd;‍%do" wu;rj fjku ks, hdkd Ndú; lrkakg ;rï rdjKd n,iïmkakfhl= úh' wdpd¾h ñ/kafvda i|yka lrk mßÈ wÕyre f,dalh rdjKd rcq ksrka;r wdj .sh .‍%y f,dalhls' tys hdug úfYaI .=jka ud¾.hla f,i ,fla., isg wyig f.dia we;'
  wÕyre .‍%y f,dalhys c,h ;sfío@ Ôùka mj;So@ ksire ìulao hk m¾fhaIK ngysr úoHd{hka ful, .eUqßka wOHkh lrñka isà'

  rdjK rc iufha mgka wo olajdu wÕyre .‍%y f,dj Ôùka isák ÈhqKq ;dlaIKhla mj;sk ;ekla f,i ñ/kafvda i|yka lrhs' wÕyre f,dúka meñfKkakd lshk Ôùka iys; ‘‘mshdUk msßis’’ kï hdkd fuhg fyd|u WodyrKhls' tajd f,dalfha we;ï rgj,a .=jka .; lrK tajd nj iuyre lSj;a" ;dlaIK m¾fhaIKhka mjd fï mshdUk mSßis fyj;a woaN+; hdkd mDÓúfha lsishï rglska .=jka .; fkdjk tajd nj ;Èka úYajdi lrhs'
  mshdUk mSßis mDÓúh lrd tkafka wehs''''@ yqfola fïjd wÕyre f,dalfhys m¾fhaIK ud,dh' hqfrdamd weußld rgj,a wÕyre fj; hdkd hjd ksÍlaIKh lrkakd fia wÕyre f,dúka mDÓúh fj; hdkd meñK m¾fhaIK lrhs'

  wdpd¾h ñ/kafvda lshk mßÈ wmsg jvd m¾fhaIK w;ska wÕyre .‍%y f,dj ñksiaiq wä" hdr fkdj ie;mqï .dKla bÈßfhka isá;ss' wo wÕyre f,dalh iuÕ lsisu iïnkao;djla fkdjqKo rdjKd rcq wÕyre f,dalh iuÕ l< iïnkaO;d .ek w.kd f;dr;=re iuqodhla mer‚ mqiafld< fmd;ays i|yka fõ' thska tlla fidaupkaø n‍%dyauKhd úiska L,a,dgkd. rc oji ,shk ,oaols' L,a,dgkd. hkq foajdkïmsh;siai rcqf.a uqKqmqrdh' fuh uq,skau rka m;aj ,shd miqj C%ufhka ÍÈ" ;U wd§ m;a brej, ,shñka mej; wdjls' ‘rdjK l;d’ hk fu mqiafld, .‍%ka:h mdrïmßlj ysñ ùfï§ th Tfífialr mrïmrdfõ ó uq;a;l=g ysñù we;' wo th wdpd¾h ñ/kafvda i;=j ;sfnhs' ^úfoaYhl ish keÕ‚h iómfha ;nd we;'& thg fya;=j mqiafld<fmd; ms<sn| wdrxÑhg we;eïyq ksOka we;s ;eka fidhd f.k meóŒu nj Tyq i|yka lrhs'

  rdjKd rcqg wh;a uqyqÿ hd;‍%d jeä m‍%udKhla ia:dk .; flrefKa ;‍%sl=Kdu,h uq,a lr .;a keõ f;dfgysh'

  rdjKdf.a .=jka hdkd ia:dk .; lf<a fldyso@ ta i|yd .=jka f;dg .Kkdjla rgmqrd ;sì‚' úfYaaIfhka ‘‘jdßhfmd<’’ kñka m‍%isoaO k.rh;a" ‘‘jdßhfmd<’’ kñka úúO Èia;‍%slal j, mj;sk m‍%foaY;a rdjKd rcqf.a jd;fhka .uka l< .=jka hd;‍%d ia:dk .; m‍%foaYhs'
  kef.kysr m<df;a jdlf¾ iy f;dmams.,o l=vd .=jka hdkd ia:dk .; l< ;ekah' u;a;, .=jka f;dg b¢jQ ;eku tod .=jka f;dgla ;snqKq nj wdpd¾h ñ/kafvda lshhs' úfYaIfhka rdjKd rc oji rg wNHka;rfha mshdir l< .=jka hdkd ia:dk .; flrefKa u;a;, m‍%foaYfhah'

  rdjKd rcq ms<sn| Tn fkdokakd ;j;a me;a;lg yefruq' rdjKd rcq jeä jYfhka wdydrhg f.k we;af;a m<;=re j¾.hs' rdjKd rcqf.a m‍%Odk mdkh ;eô,s iy l=reïndh' rcq c,h mdkh lr we;af;a w,am jYfhks' t;=ud mdkh l< c,h ,.a., m‍%foaYfha isg úYd, Ndck j, wdOdrfhka rc ud<s.dj,g f.k .sh nj  lshefõ'

  rdjKd rc;=ud l,á l=reïnd u| b;d m‍%sh ckl f,i wdydrhg f.k ;sfí' t;=ud m<;=re j¾. wdydrhg .;a;o ÿßhka" rUqgka" uex.=ia iy wkakdis wm‍%sh  l< nj i|yka fõ' rdjK foajd,j,g mQcd jÜá ;nkafka kï by; m<;=re fkd;eìh hq;= nj ñ/kafvda i|yka lrhs'

  rdjKd iufha§ ;Kfld< .fia isg ishÆ me<Eá .ia T!IO yeáhg f.k ;sfí' ta ta Ydl wdOdrfhka T!IO jÜfgdare ilia fldg we;s w;r wod< Ydl l=uk frda.hg .e<fmao muKla f;areï .ekSu {dkjka;j l< hq;=h'

  rdjKd rcq rfÜ úfYaI T!IO Whka  mj;ajd .sfhls' weye< .ia jejQ m‍%foaYh weyef,afmd<o" kd.ia jejQ m‍%foaYh kd.yfmd< f,io" WodyrK f,i oelaúh yelsh'

  rdjKd rcqf.a m‍%Odku WoHdkh isxyrdchhs' wo th jkdka;rhla yeáhg kï l<o fuh rdclSh WoHdkfhls' tneúka rdjK wo;a ksrka;rj fuys ießirk nj wdpd¾h ñ/kafvda i|yka lrhs' rdjK rcq ;udg yS,E jk mßÈ we;s l< w,s" fldá" wd§ i;=ka fndfyda  fuys isáhy' wog;a w,s fu,a, lrf.k isàug Ndú;d lrk ‘w,s NdIdfõ’ jpk tod hlaI f.%da;‍%slhka w,s yS,E lr .ekSug  Ndú;d lr .;a tajd fjhs' tl, w,s w,a,d .kakg hlaI f.%da;‍%slfhda fkdfhla uka;‍% Ndú;d lr we;' rcqg yS,E lr .; hq;= w,shdg ue;srE úg W! yS,E ù WoHdkfha ießird we;'
  rdjK rcq isys uq¾cdfjka wjÈj ks;r hk tk ;ekla f,io isxyrdc WoHdkh oelaúh yelsh' t;=uka i;=kag fndfyda m‍%shlrkafkl= neúka" h<s keÕsg miqjo rcq yS,E lr .;a i;=ka úYd, m‍%udKhla isxyrdcfha iSà' rdjK rcq isxyrdcfha isák wjia:djla kï tys hk tk whg i;=kaf.ka lror ùug mq¿jk' thg fya;=j rcq yS,E lr.;a i;aj mka;sh rc;=ud Èú ysñfhka /l .ekSuh' rdjKd isxyrdfha isák wjia:dj, tys tk ñksiaiq úIfha we;eï w,s we;=ka" jk uD.hka fldamdúYaG jkafka fï fya;=j ksidh'

  rdjK rcq rfÜ fld;ek weúoao;a Tyq iu. ks;r hk pß;h kï úN+;s hlaIhdh' we;eï úg úN+;s hlaIhd rcq wod, ;ekg hdug fmr tys f.dia wjYH miqìu iqodkï lr ths' tys§ ta ia:dkh rlsk ukqIhkag wdYs¾jdoho" ls,sá lrk" kid úkdY lrk whg o~qjïo ysñúu idudkH fohls' yqfola úN+;ss hlaIhd hkq rdjKdf.a m‍%Odk wdrlaIlfhls' rdjKdg fok Ndrydr mjd ms<s.kafka úN+;s hlaIhdh' rdjKdg hï flkl=g o~qjï l< hq;= njhg is;la my< jqjfyd;a rcq ta nj úN+;sg oekqï foa' o~qju rcqg Wjukd úÈyg;a jvd fyd¢ka úN+;s hlaIhd C%shd;aul lr foa' tneúka rdjKdg wod< ;ek wmsßisÿ lsÍu" rdjKg Ydm lsÍu" wdÈh ms<sn| úN+;s hlaIhd mshjr .kS'
  úfYaIfhka tla o~qjï C%uhla yeáhg ;uka keiSug ;ukaf.a is;=ú,su my< lrùu lrhs' tneúka lrk lshk foa ms<s|j ys;g tk woyia wkqj ;ud lghq;= lrhs' wjidkfha ;udf.a úkdYh <xù we;s nj ;udgu jegfya' flfia fj;;a ,xldrlaIl úNsIK foúhka fukau ;j;a ,xldrlaIl foúflfkla yeáhg isysuq¾cdfjka ke.sÜg rdjK rcqo i|yka l< yelsh' wú fkd.;a ñksiqka wdrlaId lrkakg rdjK leu;sh'

  tneúka wú .;a;jqka keiSug;a" whqla;sh meroùug;a rdjK foú bÈßm;a fjhs' bÈß hq.h ‘‘rdjK foú’’ n,h f,dj n,iïmkak jk ld,hhs' tu ld,fha rfÜ isÿjk fohska rdjKf.a Yla;sh Tng wjfndaO lr .; yelsh' whqla;sh jmqrk ldgjqj rdjKdf.a iudk ke;sfõ' hqla;sh b,a,k wh rdjK mssysg me;=fjd;a wjeis whg rdjK hqla;sh bgqfldg foa'' ta i|yd úN+;s hlaIhd rdjKd iuÕ isà' rdjKdg l< fkdyels o~qjï úN+;s hlaIhd úiska ,nd fokq we;'

  úNSIK iy oeäuqKav hkq uyd rdjKdf.ka miq ,laÈj md,kh l< rcjreh' uyd rdjKdf.ka miq §¾> rdc kdudj,shla ,xldj i;=h' úchg fmr ,xldfõ rdcH mrïmrdj fuhhs' 

  úchg tyd rdc mrïmrdj fuf;la lsisfjla fy<s fkdl< fy<s fkdjqKls' fï mer‚ rc mrmqrg wh;a oeäuqKav yd úNSIK rcjre j¾;udkfha foaj;ajhg m;aj msÿï ,nhs'

  rdjK rcq isys uq¾cdfjka wjÈ ù jir myla muK ksid t;=udf.a foaj;ajh mud úh' rdud" ykquka;d hk whg foajd, bÈù bkaÈhdfõ uyd mßudK jYfhka jkaokSh" mQckSh;ajhg m;afõ' wyi isôk ;rï ykqud m‍%;sud" rdu m‍%;sud bkaÈhdfõ bÈù ;sfí' rdu-rdjK hqoaOfha§ rdu ch .ekSuka iuÕ Tyq bkaÈhdfõ mQckSh pß;hla f,i mej; tkakg úK'

  kuq;a hqoaOfha§ isysuq¾cd ù" mrdch ,enQ úYsIaG {dkhla ;snqKq rdjK ldf.a fyda jkaokdjg" mQcdjg md;‍% fkdùh' yqfola j;auka ,la jeiafidao rdjK ms<s .ekSu m‍%;slafIam lr;s' rdjK mrmqr fy<d ols;s' tjekakla ke;s nj lsh;s'

  fï flfia fyda fõjd ,laÈj flakaø fldg oekqñka úYsIaG rdcH wêrdcH n,h me;srjQ rdjKdj ,la jeishka yer wka ljfrla ms<s .kako@ rdu iu. igka l< rdjKj bkaÈhdj ms<s.kafka ke;' ms<s.;a;o ta w;f<diails' úNSIK oeäuqKav foaj;ajhg m;a fjoa§ rdjK foúhka ms<s.; hq;= iduh Wodù we;' bßod ,xld§mh" wdpd¾h ñ/kafvda iuÕ f.dv k.kafka rfÜ fï Èkj, w;sYfhka l;d nyg ,la lrk u;jdohls' wmg fï rfÜ uyd kdhl ysñjreka" ms<s.;a úoaj;=ka mjd l;d fldg fï ms<sn| m‍%idoh m< l<y' b|ysg .,la folla o jeÿKy'

  flia fj;;a fï ,sms fm<ska miq ,xldfõ rdjK fjkqfjka foajd, b¢ù rdjK rcq cd;sfha m‍%idohg mQckSh;ajhg m;a jkq we;' túg jvd;a jeäfhka rdjK ,xldrlaIl rdcldßh isÿ lrkq we;' rfÜ ckhd mSvd ú¢k whqla;shg" widOdrKhg idOdrK úiÿï ,efnk hq.hla ,Õ§u Wodjkq we;'
  asanga-atigala - ,xld§m
  Wmqgd .ekSu ( www.wasanthawitharana.blogspot.com
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: රාවණා රජු සිහි මුර්ජාවෙන් අවදිව සිංහරාජයට පැමිණෙයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top