ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පොලිස් පරීක්ෂකවරයා පොලිස් පරීක්ෂක ධුරයට උසස් වූ සංවෙිදී මොහොත


Ôú;laIhg m;ajQ fmd,sia mÍlaIljrhd fmd,sia mÍlaIl Oqrhg Wiia jQ ixfjs§ fudfyd; 
l=reKE., § fld,a,lrefjl=f.a fjä m%ydrhlska Ôú;laIhg m;ajQ Wm fmd,sia mÍlaIl ,kaildr fyar;a uqÈhkafia,df.a oikdhl r;ak nKavdr uy;d fmd,sm;sjrhd úiska  wo fmd,sia mÍlaIl Oqrhg Wiia lrkq ,enqjd'

kdf.d,a, j÷rd., msysá r;ak nKavdr uy;df.a ksjig .sh fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d r;ak nKavdr uy;df.a foayhg wjika f.!rj oelaùfuka wk;=rej fuu Wiiaùug wod, molalu o me<| jQjd'

miq.sh 15 fjksod l=reKE., udiafmd;§ ikakoaO l,a,shl idudðlhka w;awvx.=jg .ekSug .sh wjia:dfõ§ we;sjQ fjä yqjudrejl§hs r;ak nKavdr uy;d fjä m%ydrhg ,lajQfha
Wmqgd .ekSu ( www.hirunews.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.