සඳුන් පෙරේරා ආයෙත් වරක් ගීතයේ මියුසික් වලට වැරදිලා පූජා කරන්නම් සින්දුව කියලා ලයිව් නාගත්ත හැටි - වීඩියෝ


i÷ka fmf¾rd wdfh;a jrla .S;fha ñhqisla j,g jerÈ,d mQcd lrkakï iskaÿj lsh,d ,hsõ kd.;a; yeá - ùäfhda
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.