පෙන්ගුයින් බිරිය පෙන්ගුයින් සැමියාට වංචා කරලා….. බලන්න පෙන්ගුයින් සැමියා මොකද කරන්නේ කියලා……………


fmka.=hska ìßh fmka.=hska ieñhdg jxpd lr,d…'' n,kak fmka.=hska ieñhd fudlo lrkafka lsh,d……………
i;aj f,dalh ;=, ,iaiku wdor l:d we;af;a fmka.=hska ,d i;=jh';ukaf.a wd;aóh iyldßh fidhd .ekSug fuu i;aj fldÜGdYh hqyqiq¿j lghq;= lr;s';u iyldßh fyda iylrejd fidhd .;a miq Ôú; ld,h /fËk f;la tlaj jdih lsÍu fudjqkaf.a we;s iqúfYaIs;ajhhs'b;ska fï i;aj f,dalh ;=,;a fmï m<ys,õ iys; nj fuu úãfhdafjka wkdjrKg fjkjd'' ieñhd ;u ìßh fidhd tk úg weh ;j;a flfkl= iu. ysÈñka ;ukag jxpd lr we;s nj ÿgq ieñhd ìßhf.a fmïj;dg myr fok w;r Tyq l,flda,yd,h w;rueo§ Tyqf.a ìßhg l;d lrkjd" bka miq Tyq ìßhg ;udj fyda wehf.a fmïj;dj f;dard.kakd f,ig lshkjd' tys§ weh f;dard.kafka wehf.a fmïj;djhs' fuhska l=ms; jQ ieñhd kej; ìßhf.a fmïj;dg myr fokafka ysf;a we;s ÿlg;a" Tyqf.a orejkag wïud flfkl= ke;s jk fldamhg;a tlalh' kuq;a rKavqj wjidkfha ieñhd fmïj;df.ka mrdch fjkakg mgka .kS' tys§o Tyq kej; ìßhf.ka wikafka Tng udj tmdo hkqfjks' wehf.a ms,s;=r fjkia fkdfõ' fmka.=hska ieñhd mrdch ù hk whqre n,ka isák wmf.a fk;g kef.kafk lÿ,ls'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.