ඊජිප්තුවට සමානම පිරමීඩයක් ඇන්ටාටිකාවෙන් මතුවේ – පිටසක්වල කඳවුරක්


Bðma;=jg iudku msróvhla wekagdáldfjka u;=fõ - msgilaj, l|jqrla - weußldfõ rdcH f,alï n,kak;a .syska
wekagdáldfjka msróvhla u;=jQ mqj;la úfoia udOH wKdjrKh lrkjd'

f.dvkef.k isoaOdka;hka wkqj fuh msgilaj, Ôúkaf.a l|jqrla úh yels njghs u; m,jkafka'

weußldfõ rdcH f,alaï fcdaka flÍo miq.sh Èfkl fuys ixpdrhl ksr; ù we;s njghs u; m,jkafka'

.+.,a t¾;a u.ska ,nd.;a PdhdrEm fhdodf.k fï jk úg fuys ùäfhdajlao ks¾udKh ù ;sfnkjd'

fuh Bðma;=fõ msróv j,g fndfyda fihska iudk jk njo mejfikjd'

flfia kuq;a fuh lsisfjl= ks¾udKh lrk ,oaola fkdj bfí ks¾udKh jQjla hehs we;euqka mjid ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.